Ustanowienie zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U.94.45.179
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 1994 r.
w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1994 r. zakaz wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie
7404 7404 00 Odpady miedzi i złom:
7404 00 10 0 - Miedzi rafinowanej
- Stopów miedzi:
7404 00 91 0 - - Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz)
7404 00 99 0 - - Pozostałe
7503 7503 00 Odpady niklu i złom:
7503 00 10 0 - Niklu niestopowego
7503 00 90 0 - Stopów niklu
7602 7602 00 Odpady aluminium i złom:
- Odpady:
7602 00 11 0 - - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach

obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady

blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o

grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie

przekraczającej 0,2 mm

7602 00 19 0 - - Pozostałe (także braki produkcyjne)
7602 00 90 0 - Złom
7802 7802 00 Odpady ołowiu i złom:
7802 00 10 0 - Z akumulatorów
7802 00 90 0 - Pozostałe
7902 7902 00 00 0 Odpady cynku i złom
8002 8002 00 00 0 Odpady cyny i złom

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020