Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.94.39.146
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 marca 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1993 r. Nr 12, poz. 52) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 37, poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) «przełożeni właściwi w sprawach osobowych» - Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępcę, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i dyrektorów jednostek organizacyjnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,"

2) w § 7:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendant oddziału (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej - do udzielania: pochwały, pochwały w rozkazie, nagrody pieniężnej lub rzeczowej, krótkoterminowego urlopu do 7 dni, przedstawienia do odznaczenia państwowego, przedterminowego mianowania na wyższy stopień, mianowania na wyższe stanowisko służbowe,"

b) w pkt 4 po wyrazach "dowódca kompanii" dodaje się wyrazy "oraz kierownik zespołu obserwacji wzrokowo-technicznej",
3) w § 16:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komendant oddziału (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej do wymierzania kar: upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia i pozbawienia stopnia podoficerskiego, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych pojazdów, zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do 21 dni, aresztu do 14 dni,"

b) w pkt 5 po wyrazach "dowódca kompanii" dodaje się wyrazy "oraz kierownik zespołu obserwacji wzrokowo-technicznej",
4) w § 35:
a) dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1, a po wyrazie "przesyła" dodaje się wyraz "niezwłocznie",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadku określonym w ust. 1 orzeczenie, o którym mowa w § 31 ust. 1, należy wydać nie później niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia akt.",

5) w § 48 w ust. 2 wyrazy "Komendanci oddziałów Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Komendanci oddziałów (Centrum Szkolenia, Centralnego Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1994.39.146

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 11/03/1994
Data ogłoszenia: 24/03/1994
Data wejścia w życie: 08/04/1994