Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

Dz.U.91.96.428
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 października 1991 r.
w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna, zwana dalej "PIT", jest organem Ministra Łączności powołanym do kontroli przewodowych sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
2. PIT jest państwową jednostką budżetową.
§  2. Do zakresu działania PIT należy:
1) ustalanie przypadków prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji bez wymaganego zezwolenia,
2) kontrola urządzeń i systemów telekomunikacyjnych mająca na celu wykrywanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, w tym kabli i przewodów zakładanych i używanych bez wymaganego świadectwa homologacji, oraz sprawdzenia ważności świadectw homologacji,
3) kontrola oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych posiadających świadectwo homologacji,
4) kontrola operatorów sieci telekomunikacyjnych w zakresie dopełnienia obowiązku uzgodnienia planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych,
5) kontrola dopełnienia przez operatorów sieci telekomunikacyjnych obowiązku uiszczenia rocznych opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych,
6) kontrola pracy linii, urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,
7) sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Łączności sprawozdań i informacji stanowiących jakościową i ilościową analizę pracy poszczególnych sieci telekomunikacyjnych,
8) pobieranie oraz prowadzenie ewidencji rocznych opłat należnych od podmiotów, które uzyskały zezwolenie na używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych, bieżąca analiza terminowego uiszczenia opłat oraz dochodzenie w postępowaniu egzekucyjnym zaległych opłat,
9) współdziałanie z Państwową Agencją Radiokomunikacyjną w zakresie ustalenia źródeł i przyczyn zakłóceń w pracy sieci telekomunikacyjnych,
10) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie świadectwa homologacji w razie zmiany parametrów technicznych urządzenia lub systemu telekomunikacyjnego,
11) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie zezwolenia telekomunikacyjnego w przypadkach określonych w art. 19 ustawy o łączności,
12) wykonywanie innych zadań na podstawie odrębnych przepisów.
§  3.
1. PIT tworzą:
1) Główny Inspektorat PIT,
2) oddziały PIT.
2. Główny Inspektorat PIT kieruje pracą Głównego Inspektoratu PIT przy pomocy zastępców i dyrektorów departamentów (biur) oraz reprezentuje go na zewnątrz.
3. Oddziałowi inspektorzy PIT podlegają bezpośrednio Głównemu Inspektorowi PIT i kierują pracą oddziałów PIT.
§  4.
1. Głównego Inspektora PIT mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy Minister Łączności.
2. Zastępców Głównego Inspektora PIT oraz oddziałowych inspektorów PIT mianuje i rozwiązuje z nimi stosunek pracy Główny Inspektor PIT w porozumieniu z Ministrem Łączności.
§  5. W skład Głównego Inspektoratu PIT wchodzą:
1) departamenty (biura),
2) wydziały (zespoły),
3) samodzielne stanowiska pracy.
§  6.
1. Siedzibą Głównego Inspektoratu PIT jest Warszawa.
2. Oddziały PIT mają następujące siedziby i obszary działania:
1) Oddział PIT w Gdańsku dla województw: elbląskiego, bydgoskiego, gdańskiego, toruńskiego i włocławskiego,
2) Oddział PIT w Katowicach dla województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego,
3) Oddział PIT w Krakowie dla województw: krośnieńskiego, krakowskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego i rzeszowskiego,
4) Oddział PIT w Lublinie dla województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego,
5) Oddział PIT w Łodzi dla województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego,
6) Oddział PIT w Olsztynie dla województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego i suwalskiego,
7) Oddział PIT w Poznaniu dla województw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i zielonogórskiego,
8) Oddział PIT w Szczecinie dla województw: koszalińskiego, słupskiego i szczecińskiego,
9) Oddział PIT w Warszawie dla województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, siedleckiego i warszawskiego.
10) Oddział PIT we Wrocławiu dla województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.
§  7.
1. Struktura oddziałów PIT jest bezwydziałowa.
2. Obsługę kadrową, ekonomiczno-finansowo-księgową, prawną i administracyjno-gospodarczą oddziałów PIT wykonuje Główny Inspektorat PIT.
§  8. Organizację wewnętrzną, w szczególności strukturę, zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych oraz tryb pracy PIT, określa regulamin organizacyjny PIT, nadany przez Głównego Inspektora PIT, a zatwierdzony przez Ministra Łączności.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020