Warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 1990 r.
w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych. *

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 14, poz. 88 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zgłoszenie zamiaru łączenia podmiotów gospodarczych powinno zawierać dane o tych podmiotach oraz ocenę pozycji, jaką podmioty łączące się osiągają, a nowo powstały podmiot osiągnie na rynku krajowym lub lokalnym. W szczególności w zgłoszeniu należy podać:
1)
nazwy łączących się podmiotów gospodarczych i ich numery statystyczne, siedziby, przedmiot działalności i jej zasięg terytorialny (rynek krajowy, rynek lokalny), przynależność do innych struktur organizacyjnych, a w razie gdy struktura ta jest spółką handlową również ilość udziałów (akcji) w jej kapitale zakładowym, jeżeli przekracza 50%,
2)
udział poszczególnych podmiotów gospodarczych odpowiednio w rynku krajowym lub lokalnym, na którym działa, w roku poprzedzającym rok łączenia podmiotów oraz przewidywany po połączeniu podmiotów; udział ten należy podać w cenach realizacji i jednostkach naturalnych w odniesieniu do podstawowych dla łączonych podmiotów towarów i usług,
3)
przyczyny łączenia podmiotów,
4)
ewentualnie inne informacje, które sporządzający zgłoszenie uzna za wskazane zamieścić lub Urząd Antymonopolowy ich zażąda do ustalenia czy podmiot gospodarczy posiada lub uzyska pozycję dominującą na rynku.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia zamiaru przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, z tym że w zgłoszeniu należy podać formę spółki oraz wartość kapitału zakładowego.
3.
W zgłoszeniu zamiaru utworzenia podmiotu gospodarczego, w razie gdy podmiot ten mógłby uzyskać pozycję dominującą na rynku albo jedna ze stron tworzących nowy podmiot gospodarczy pozycję taką posiada, należy podać:
1)
nazwę tworzonego podmiotu, jego siedzibę, przedmiot działalności i jej zasięg terytorialny (rynek krajowy, rynek lokalny),
2)
przewidywany udział w rynku krajowym lub rynku lokalnym, na którym podmiot zamierza działać; udział ten należy podać w przewidywanych cenach realizacji i jednostkach naturalnych w odniesieniu do podstawowych towarów i usług,
3)
ewentualnie inne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

W zgłoszeniu zamiaru utworzenia podmiotu gospodarczego należy wskazać również przesłanki, które miano na uwadze uznając, że podmiot może uzyskać pozycję dominującą na rynku, albo jedna ze stron tworzących nowy podmiot gospodarczy taką pozycję posiada.

4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1-3, podpisuje:
1)
przy łączeniu przedsiębiorstw państwowych - organ założycielski zarządzający łączenie tych przedsiębiorstw,
2)
przy łączeniu spółdzielni lub przyłączeniu jednostki organizacyjnej spółdzielni do innej spółdzielni - zarząd spółdzielni przejmującej,
3)
przy łączeniu spółek prawa handlowego - zarząd spółki przejmującej lub spółki na którą przechodzi majątek łączących się spółek,
4)
przy łączeniu podmiotów gospodarczych nie wymienionych w pkt 1-3 - organ jednego z podmiotów gospodarczych podejmujących działania zmierzające do łączenia się,
5)
przy przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę - organ założycielski podejmujący decyzję w sprawie przekształcenia,
6)
przy przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę - organ gminy podejmujący decyzję w sprawie przekształcenia,
7)
przy utworzeniu podmiotu gospodarczego - odpowiednie organy założycielskie lub inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do utworzenia podmiotów gospodarczych (organ innych podmiotów gospodarczych, założyciele, wspólnicy, fundatorzy i inni).
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 19 maja 1995 r. rozporządzenie utraciło częściowo moc prawną na skutek zmiany art. 11 oraz dodania art.11a-11e w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 89, poz. 403) przez art. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U.95.41.208) zmieniającej powołaną ustawę.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024