Dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

Dz.U.89.33.177
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1989 r.
w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.
Na podstawie art. 160 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. Pracownikom zatrudnionym na czas nie określony w zakładach pracy lub jednostkach organizacyjnych zakładów pracy, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przysługuje, po przepracowaniu jednego roku, płatny urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, zwany dalej "urlopem dodatkowym," ze względu na pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
§  2. Prawo do urlopu dodatkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej w połowie wymiaru czasu obowiązującego na danym stanowisku pracy.
§  3. Urlop dodatkowy nie może być udzielany w częściach.
§  4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą (Dz. U. Nr 20, poz. 168).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAKŁADÓW PRACY LUB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW PRACY, KTÓRYCH PRACOWNICY SĄ UPRAWNIENI DO PŁATNEGO URLOPU DODATKOWEGO ZE WZGLĘDU NA PRACE WYKONYWANE W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

2. Zakład leczniczy dla chorych na gruźlicę*) i chorób płuc

3. Wojewódzka przychodnia przeciwgruźlicza wchodząca w skład zespołu wojewódzkich (miejskich w mieście wyłączonym z województwa) przychodni specjalistycznych

4. Poradnia przeciwgruźlicza w przychodni obwodowej (miejskiej, dzielnicowej, przemysłowej, górniczej, portowej), w przychodni przyszpitalnej, przyklinicznej, przyzakładowej, międzyzakładowej i w przychodni dla studentów lub w przychodni rejonowej

5. Półsanatorium przeciwgruźlicze w przychodni przyzakładowej, międzyzakładowej lub w przychodni dla studentów

6. Poradnia chorób płuc i gruźlicy w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego

7. Oddział (pododdział) ftyzjatryczny (pulmonologiczny) w klinice (zakładzie) instytutu naukowo-badawczego

8. Klinika ftyzjatryczna (pulmonologiczna) akademii medycznej

9. Oddział (pododdział) dla chorych na gruźlicę i chorobę płuc w zakładzie opieki zdrowotnej zamkniętej**)

10. Laboratorium (pracownia) diagnostyczna, pracownia rentgenowska, ruchomy ambulans rentgenowski (samochodowy, kolejowy), zespół (stacja) radiofotograficzny oraz inne komórki działalności podstawowej przeznaczone wyłącznie na potrzeby jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1-9

11. Laboratorium wykonujące analizy i badania dla oddziałów przeciwgruźliczych w szpitalu ogólnym zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz poradnia przeciwgruźlicza w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

12. Pracownia immunologii gruźlicy Instytutu Weterynarii

13. Pracownia tuberkuliny i szczepionek BCG wytwórni surowic i szczepionek zakładu przemysłu bioweterynaryjnego

14. Pracownia diagnostyki gruźlicy zwierząt zakładów higieny weterynaryjnej

______

*) Płatny urlop dodatkowy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w pomocniczym gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i hodowlanym przy zakładzie leczniczym dla chorych na gruźlicę.

**) Zakładami opieki zdrowotnej zamkniętej są szpitale ogólne, szpitale i sanatoria dla nerwowo i psychicznie chorych oraz zakłady leczenia odwykowego.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020