Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.

Dz.U.87.36.207
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Na podstawie art. 24 ust. 7 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 199 i z 1987 r. Nr 21, poz. 124) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (Dz. U. Nr 47, poz. 239, z 1986 r. Nr 3, poz. 17, z 1987 r. Nr 9, poz. 58 i Nr 23, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) budowę lokalu w ramach nadbudowy lub rozbudowy domu.";

2) w § 18 w ust. 1 wyrazy "Przepisu § 17" zastępuje się wyrazami "Przepisów § 16 i 17";
3) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Zarząd nieruchomością zabudowaną domem wielomieszkaniowym, w którym sprzedano część lokali, sprawuje, zgodnie z Prawem lokalowym, właściwa państwowa jednostka organizacyjna, chyba że zarząd ten został wyłączony przez współwłaścicieli na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.";

4) w § 29 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "wraz z grzejnikami" dodaje się w nawiasie wyrazy "z wyjątkiem ogrzewania etażowego";
5) § 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. 1. Właściciele lokali w domach wielomieszkaniowych, zarządzanych przez państwowe jednostki organizacyjne, ponoszą z tytułu udziału w kosztach eksploatacji i remontów opłaty w wysokości ustalonej według właściwych dla tych lokali stawek czynszu najmu określonych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165) bez stosowania podwyżek za powierzchnię ponadnormatywną.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, jak również opłaty za dostarczanie zimnej i ciepłej wody oraz za korzystanie z centralnego ogrzewania i ze zbiorczej anteny telewizyjnej – są wnoszone do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.";

6) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. W razie zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu w domu wielomieszkaniowym zarządzanym przez państwową jednostkę organizacyjną, dotychczasowy zarządca wzywa współwłaścicieli domu do wyznaczenia, w terminie trzech miesięcy, nowego zarządcy w związku z wygaśnięciem sprawowanego przez niego zarządu nieruchomością zabudowaną tym domem.

2. Jeżeli współwłaściciele nie ustanowią zarządcy w terminie określonym w ust. 1, ani nie wystąpią na drogę sądową o jego wyznaczenie, państwowa jednostka organizacyjna zawiadamia współwłaścicieli domu o dacie zaprzestania sprawowania zarządu.

3. Zarząd nieruchomością zabudowaną domem wielomieszkaniowym, sprawowany przez państwową jednostkę organizacyjną, zostaje wyłączony z dniem określonym przez współwłaścicieli w zawiadomieniu o wyłączeniu zarządu.

4. Przekazanie przez państwową jednostkę organizacyjną zarządu nieruchomością zabudowaną domem wielomieszkaniowym wymaga wykonania, w terminie ustalonym przez zainteresowane strony, obciążających tę jednostkę obowiązków wynikających ze sprawowania zwykłego zarządu, a w szczególności remontu bieżącego domu lub innych obiektów budowlanych znajdujących się na przekazywanej nieruchomości.

5. Państwowa jednostka organizacyjna przekazuje zarząd nieruchomością zabudowaną domem wielomieszkaniowym właścicielowi upoważnionemu przez pozostałych współwłaścicieli do sprawowania zarządu lub wyznaczonemu przez sąd; przekazanie zarządu następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym powinny być wymienione podlegające przekazaniu części składowe nieruchomości oraz określony ich stan, ewentualnie także zakres i termin wykonania przez państwową jednostkę organizacyjną obowiązków, o których mowa w ust. 4.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w razie zawarcia ze współwłaścicielami domu umowy o prowadzenie przez państwową jednostkę organizacyjną administracji zleconej nieruchomością.

7. Przepisy ust. 1, 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do nieruchomości, których zarząd sprawowany przez państwową jednostkę organizacyjną wygasł przed dniem 1 stycznia 1988 r., jednak nie nastąpiło ich przekazanie, z tym że termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od tego dnia.".

§  2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.36.207

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Data aktu: 09/11/1987
Data ogłoszenia: 28/11/1987
Data wejścia w życie: 01/01/1988