Wysokość wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnienia od tych wpłat.

Dz.U.86.7.41
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1986 r.
w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174) są obowiązane dokonywać wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych.
2. 1 Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są dokonywane z funduszu rozwoju lub innych funduszów przeznaczonych na finansowanie rozwoju tych jednostek - w wysokości 5% wartości netto posiadanych środków trwałych według stanu na koniec roku poprzedniego, nie przekraczającej jednak równowartości 20% zysku do podziału lub nadwyżki bilansowej, z wyłączeniem wartości środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej i mieszkaniowej.
3. Zwalnia się z wpłat, o których mowa w ust. 1, następujące jednostki gospodarki uspołecznionej:
1) przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe",
2) przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
2a) 2 wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, jeżeli osiągnęli przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym. Zwolnieniu podlega część wpłaty odpowiadającej udziałowi procentowemu wartości sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji,
3) spółdzielnie mieszkaniowe prowadzące działalność eksploatacyjną, zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego,
4) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, państwowe gospodarstwa rolne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych,
5) przedsiębiorstwa produkcji leśnej "Las" oraz przedsiębiorstwa "Lasy Państwowe",
6) przedsiębiorstwa, spółdzielnie, związki spółdzielni oraz zakłady samodzielnie bilansujące, zaliczone według klasyfikacji gospodarki narodowej do gałęzi 61 - Handel wewnętrzny rynkowy,
7) spółdzielnie niewidomych i ich związki,
8) spółdzielnie inwalidów i ich związki,
9) szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
10) organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,
11) jednostki organizacyjne dróg publicznych,
12) Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze i Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
13) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia bądź umowy,
14) zagraniczne osoby prawne działające w Polsce na podstawie porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządami obcych państw.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wpłat za okres od dnia 1 stycznia 1986 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1988 r. (Dz.U.88.4.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 § 1 ust. 3 pkt 2a dodany przez § 4 rozporządzenia z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.88.10.78) z dniem 19 kwietnia 1988 r., z tym że ma zastosowanie do rozliczeń finansowych począwszy od dnia 1 stycznia 1988 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.7.41

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnienia od tych wpłat.
Data aktu: 13/01/1986
Data ogłoszenia: 04/03/1986
Data wejścia w życie: 04/03/1986, 01/01/1986