Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.86.44.220
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 1986 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
§  1. Podstawę wymiaru składki za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, stanowi:
1) liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku - w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w tym również w przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz w Komendzie Głównej Straży Pożarnych, szkołach pożarniczych, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,
2) liczba kilometrów planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych w danym roku kalendarzowym - w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.
§  2.
1. Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej, o których mowa w § 1 pkt 1, wynosi:
Pozycja taryfy Grupa pojazdów według typu, ładowności i przeznaczenia Składka za pojazd w zł
1 2 3
1 Samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym 5.000
2 Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 9.000
3 Autobusy służące do zarobkowego przewozu osób 18.500
4 Autobusy służące do niezarobkowego przewozu osób oraz przyczepy autobusowe 9.000
5 Autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej 15.000
6 Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*) 5.000
7 Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t, samochody specjalne (z wyjątkiem wymienionych w poz. 8) oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 8.000
8 Samochody specjalne szczególnego przeznaczenia (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 2.500
9 Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) 1.500
10 Przyczepy ciężarowe oraz naczepy 2.000
11 Ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7) 2.500
12 Motocykle dwukołowe i trzykołowe 1.500
13 Motorowery 1.000

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

2. Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 pkt 2 wynosi 0,14 zł za 1 km planowanego przebiegu tych pojazdów.
§  3.
1. Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych nie wymienionych w § 2 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń, przyjmując za podstawę składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
2. Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych, wynajmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej osobom fizycznym lub jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń w zależności od wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.
§  4. Jednostki gospodarki uspołecznionej obliczają należną składkę roczną i przekazują ją na rachunek Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 60, poz. 309).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.44.220

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 11/12/1986
Data ogłoszenia: 24/12/1986
Data wejścia w życie: 01/01/1987