Rodziny zastępcze.

Dz.U.85.48.256
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1979 r.
w sprawie rodzin zastępczych.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu zapewnienia dzieciom pozbawionym należytej pieczy rodzicielskiej właściwych warunków wychowania Państwo organizuje i rozwija rodziny zastępcze, tworzy warunki do ich prawidłowego funkcjonowania oraz udziela pomocy pieniężnej i rzeczowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
§  2.
1. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.
2. Dziecko może być również umieszczone w rodzinie zastępczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego na podstawie umowy powierzenia dziecka, zawartej na piśmie między rodziną zastępczą a terenowym organem administracji państwowej właściwym dla miejsca zamieszkania tej rodziny - na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, którym przysługuje władza rodzicielska. Organ ten obowiązany jest pouczyć rodzinę zastępczą o jej prawach i obowiązkach oraz o możliwości uzyskania pomocy Państwa.
3. Rodzina zastępcza podejmuje obowiązek pieczy i wychowania powierzonego dziecka z dniem jej ustanowienia przez sąd bądź z dniem zawarcia umowy powierzenia dziecka między tą rodziną a terenowym organem administracji państwowej właściwym dla jej stałego miejsca zamieszkania.
4. 1 Zasady i warunki zawierania umów z rodzinami zastępczymi ustali Minister Edukacji Narodowej.
§  3.
1. Pełnienie społecznej funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżeństwu lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim - w tym także osobom spokrewnionym z dzieckiem, zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka - jeżeli spełniają następujące warunki:
1) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
2) mają obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w kraju i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3) nie były pozbawione praw rodzicielskich i opiekuńczych,
4) każda z tych osób ma ukończony co najmniej 24 rok życia,
5) nie są chore na chorobę psychiczną, przewlekłą zakaźną lub inną chorobę uniemożliwiającą zapewnienie właściwej pieczy nad dzieckiem i jego wychowania, co zostało stwierdzone przez społeczny zakład służby zdrowia,
6) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
2. Przy wykonywaniu obowiązku bieżącej pieczy nad dzieckiem i przy jego wychowaniu rodzina zastępcza powinna starać się o:
1) wytworzenie w domu atmosfery rodzinnej, wzajemnego zaufania, zrozumienia, pomocy i życzliwości,
2) zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, zapewnienie mu opieki lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiedniej odzieży i kulturalnych warunków bytu,
3) zapewnienie odpowiednich warunków do systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły, aż do uzyskania co najmniej obowiązującego powszechnie wykształcenia i zdobycia zawodu umożliwiającego samodzielne życie,
4) zapewnienie dziecku warunków wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania odpowiednich postaw ideowo-moralnych, budzenie i rozwijanie w nim uzdolnień, kształcenie umiejętności i nawyków pracy, organizowanie wolnego czasu i wypoczynku, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wdrażanie do kultury życia codziennego,
5) przygotowanie dziecka do życia społecznego, rozwijanie w nim poszanowania mienia społecznego i osobistego oraz wdrażanie do wykonywania dostosowanych do jego możliwości prac porządkowych i samoobsługowych,
6) udzielenie pomocy w usamodzielnianiu się, a w szczególności w uzyskaniu pracy i mieszkania.
§  4.
1. Doboru dzieci w celu umieszczenia w rodzinie zastępczej na podstawie umowy powierzenia dziecka, o której mowa w § 2 ust. 2, dokonuje terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
2. Organ wymieniony w ust. 1 może zakwalifikować do umieszczenia w rodzinie zastępczej dzieci, które nie odbiegają od normy rozwojowej, co zostało stwierdzone na podstawie odpowiednich badań dokonanych w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, i znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej zapewnienie przez ich rodziców podstawowych warunków pieczy i wychowania.
3. Dzieci odbiegające od normy rozwojowej, kwalifikujące się na podstawie badań, o których mowa w ust. 2, do kształcenia w szkołach i zakładach specjalnych, mogą być umieszczane tylko w tych rodzinach zastępczych, które mają pełne rozeznanie ich poziomu rozwoju fizycznego i psychicznego oraz warunki i możliwości zapewnienia tym dzieciom odpowiedniej pieczy i wychowania.
§  5. Terenowy organ administracji państwowej może upoważnić organizacje społeczne, których zadania statutowe przewidują opiekę nad dziećmi, do wykonywania pewnych czynności dotyczących doboru rodzin zastępczych i kwalifikacji dzieci do umieszczenia w rodzinie zastępczej, a zwłaszcza:
1) pozyskiwania kandydatów do pełnienia społecznej roli rodziny zastępczej,
2) przeprowadzania wywiadów środowiskowych dotyczących osób, które mają stanowić rodzinę zastępczą.
§  6.
1. Rozwiązanie z rodziną zastępczą umowy powierzenia dziecka, o której mowa w § 2 ust. 2. następuje po upływie 3 miesięcy od wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez jedną ze stron umowy.
2. 2 Terenowy organ administracji państwowej rozwiązuje z rodziną zastępczą umowę powierzenia dziecka bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie:
1) rażącego niewywiązywania się rodziny zastępczej z przyjętych zadań,
2) ustania warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wymienionych w § 3 ust. 1.
3. W razie rozwiązania z rodziną zastępczą umowy powierzenia dziecka terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca jej zamieszkania w każdym wypadku ma obowiązek zapewnienia dziecku dalszej pieczy i wychowania.
§  7.
1. Sąd przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej może zwrócić się do terenowego organu administracji państwowej, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, o wskazanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2. Sąd, powierzając dziecko rodzinie zastępczej, poucza ją jednocześnie o jej prawach i obowiązkach oraz o możliwości uzyskania pomocy Państwa.
§  8. Jeżeli sąd, zarządzając umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, nie wskaże jednocześnie tej rodziny, jej doboru dokonuje terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca pobytu dziecka - w porozumieniu z sądem opiekuńczym. Organ ten zawiera z dobraną przez siebie rodziną zastępczą umowę powierzenia dziecka, która stanowi podstawę umieszczenia dziecka w tej rodzinie.
§  9.
1. Odpis prawomocnego orzeczenia o powierzeniu dziecka rodzinie zastępczej sąd opiekuńczy przesyła do terenowego organu administracji państwowej właściwego dla jej miejsca zamieszkania.
2. Odpis prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej bez jednoczesnego jej wskazania (§ 8) sąd opiekuńczy przesyła do terenowego organu administracji państwowej właściwego dla miejsca pobytu dziecka - w celu wykonania orzeczenia.
§  10.
1. Terenowy organ administracji państwowej wymieniony w § 9 ust. 1 jest obowiązany zawiadamiać sąd opiekuńczy, który powierzył dziecko rodzinie zastępczej, o okolicznościach uzasadniających potrzebę zmiany praw i obowiązków tej rodziny, zwłaszcza w razie niewywiązywania się jej z przyjętych zadań, oraz o ustaniu potrzeby dalszego pobytu dziecka w tej rodzinie.
2. W razie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego bez jednoczesnego jej wskazania (§ 8) terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej jest obowiązany zawiadamiać właściwy sąd opiekuńczy o okolicznościach uzasadniających zmianę praw i obowiązków tej rodziny, a w szczególności o:
1) sposobie wykonania orzeczenia,
2) każdorazowej zmianie miejsca pobytu stałego rodziny zastępczej,
3) dokonanej zmianie rodziny zastępczej,
4) ustaniu potrzeby dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
§  11. Terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej czuwa nad należytym wykonywaniem przyjętych przez nią zadań oraz udziela jej pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowywaniem dziecka. Zadania te wykonują nauczyciele wyznaczeni przez ten organ.
§  12.
1. Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych udziela pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów ich utrzymania terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej.
2. Podstawą przyznania pomocy pieniężnej jest umowa o pomocy pieniężnej, zawarta między terenowym organem administracji państwowej wymienionym w ust. 1 a rodziną zastępczą, określająca zasady tej pomocy.
3. Pomocy pieniężnej udziela się od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, do czasu ukończenia przez dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 18 lat, a po ukończeniu tego wieku - w razie kontynuowania nauki albo ustalenia inwalidztwa uniemożliwiającego podjęcie nauki lub zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, a w razie kontynuowania studiów wyższych na ostatnim roku - do ukończenia 26 lat, chyba że dziecko osiąga z tytułu pracy własnej dochody przekraczające najniższe zasadnicze wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w uspołecznionych zakładach pracy. Oceny stanu inwalidztwa dokonuje właściwa komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
4. W razie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej:
1) przed dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, wypłata kwot pomocy pieniężnej następuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzime zastępczej, jednakże za okres nie dłuższy niż 2 lata,
2) po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, wypłata kwot pomocy pieniężnej następuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
§  13. 3 Pomoc pieniężna przysługująca dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej obcej lub spokrewnionej z nim w stopniu nie zobowiązującym do świadczeń alimentacyjnych na jego rzecz wynosi miesięcznie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym, ustalonego na podstawie przepisów określających wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
§  14. 4 Pomoc pieniężna przysługująca dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, w której chociaż jedna z osób stanowiących tę rodzinę jest z nim spokrewniona w stopniu zobowiązującym do świadczeń alimentacyjnych na jego rzecz, wynosi miesięcznie 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13.
§  15. 5  
1. Pomoc pieniężna przysługująca dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, które ze względu na stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny wymaga stałej opieki innej osoby, polegającej na konieczności pielęgnacji lub na systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym i rehabilitacyjnym, wynosi miesięcznie 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13.
2. Oceny stanu dziecka, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:
1) wojewódzka poradnia wychowawczo­zawodowa,
2) wojewódzka przychodnia (specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej) matki i dziecka.

Oceny tej dokonuje się również na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

§  16. 6 Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymuje rentę rodzinną, stawkę przysługującej mu pomocy pieniężnej zmniejsza się o połowę tej renty, bez dodatków: rodzinnego, pielęgnacyjnego i dla sierot zupełnych.
§  17. 7  
1. Terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej wypłaca tej rodzinie, po zawarciu z nią umowy o pomocy pieniężnej, o której mowa w § 12 ust. 2, jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 190% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13.
2. Rodziny zastępcze, którym nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko umieszczone w tej rodzinie, otrzymują dodatkową pomoc pieniężną w wysokości zasiłku rodzinnego wypłacanego osobom zatrudnionym w gospodarce uspołecznionej.
3. Rodziny zastępcze pobierające zasiłek rodzinny niższy od zasiłku rodzinnego wypłacanego osobom zatrudnionym w gospodarce uspołecznionej otrzymują dodatkową pomoc pieniężną w wysokości uzupełniającej do kwoty zasiłku rodzinnego wypłacanego osobom zatrudnionym w gospodarce uspołecznionej.
§  18. Rodziny zastępcze korzystają w zakresie świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu socjalnego bądź z zakładowego funduszu mieszkaniowego z takich samych uprawnień, jakie przysługują pracownikom z tytułu posiadania dzieci własnych.
§  19.
1. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej mają prawo do bezpłatnego korzystania ze żłobków i przedszkoli, na zasadach pierwszeństwa, oraz do bezpłatnego korzystania z różnych form wypoczynku i ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
2. Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, powstałej na skutek wypadków losowych, może być przyznana dodatkowa pomoc pieniężna.
§  20. Usamodzielniającym się dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych przysługuje pomoc pieniężna lub rzeczowa oraz prawo do otrzymania mieszkania na zasadach przewidzianych dla wychowanków państwowych domów dziecka.
§  21.
1. Rodzice, których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych, zobowiązani są do odpłatności z tego tytułu na zasadach ustalonych w rozporządzeniu.
2. Przez rodziców należy rozumieć oboje rodziców lub jedno z nich.
3. 8 Miesięczna opłata ponoszona przez rodziców jest równa miesięcznej pomocy dla rodziny zastępczej, w której umieszczono dziecko, określonej w § 13 i 14.
4. Opłat ustalonych rozporządzeniem nie ponoszą rodzice, którzy są zobowiązani do alimentacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego.
5. 9 Jeżeli obowiązek alimentacyjny obciąża jednego z rodziców, w stosunku do drugiego ustala się odpłatność w wysokości dwukrotnie niższej od określonej w ust. 3.
§  22. 10 (skreślony).
§  23.
1. 11 Wysokość opłat rodziców ustala terenowy organ administracji państwowej właściwy dla ich miejsca zamieszkania.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią należność podlegającą egzekucji administracyjnej.
3. Terenowy organ administracji państwowej właściwy dla miejsca zamieszkania rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zwolnić ich całkowicie lub częściowo od odpłatności na określony czas, nie dłużej jednak niż na 1 rok kalendarzowy.
§  24. 12 Wpływy z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej podlegają przekazaniu na rachunek budżetu rady narodowej właściwej dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej, w której to dziecko zostało umieszczone.
§  25. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o terenowym organie administracji państwowej, należy przez to rozumieć terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw oświaty i wychowania stopnia podstawowego.
1 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.39.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
3 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.39.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.27.142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

4 § 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.39.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

5 § 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.39.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.27.142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

6 § 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.39.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

7 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
8 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
9 § 21 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
10 § 22 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
11 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
12 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.103) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020