Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

Dz.U.84.61.322
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1984 r. Nr 13, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych (Dz. U. Nr 75, poz. 340) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej do ustalania cen za:

a) jednorazowe przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej,

b) mapy i inne materiały geodezyjne i kartograficzne sprzedawane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Ministra Górnictwa i Energetyki do ustalania cen za czynności organów dozoru technicznego",

c) w pkt 2 pod lit. a) skreśla się wyrazy "rolno-spożywczych",
d) w pkt 3 pod lit. a) po wyrazie "publicznym" dodaje się wyrazy: "(w komunikacji regularnej, objętej rozkładem jazdy)", a wyraz "opłat" zastępuje się wyrazem "cen",
e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Ministra Łączności do ustalania cen za:

a) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,

b) pomiary i badania wykonywane przez Państwową Inspekcję Radiową",

f) w pkt 10 pod lit. d) wyrazy: "podległe terenowym organom administracji państwowej lub Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami: "podporządkowane radom narodowym lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej";
2) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 pod lit. b) po wyrazie "soja" skreśla się wyrazy: "i fasola",
b) w pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) usługi związane z produkcją zwierzęcą, z zapylaniem roślin przez pszczoły, usługi w zakresie oceny zasobności gleb, określania składu chemicznego materiału roślinnego, pasz i nawozów oraz podstawowe usługi związane z produkcją roślinną,";

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki:

a) w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych - za wczasy pracownicze,

b) w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz Ministrem do Spraw Młodzieży - za obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej,

c) za usługi hotelarskie i kempingowe świadczone osobom zagranicznym."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1984.61.322

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Data aktu: 29/12/1984
Data ogłoszenia: 31/12/1984
Data wejścia w życie: 01/01/1985