Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.84.2.8
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 13 stycznia 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) ustalenia daty lub okresu powstania inwalidztwa w odniesieniu do każdej stwierdzonej grupy inwalidów,

4) ustalenia w odniesieniu do każdej stwierdzonej grupy inwalidów, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej oraz czy powstało wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze,"

2) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) czy inwalidztwo nadal istnieje i czy nadal pozostaje ono w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej; w razie zmiany grupy inwalidów przepis § 10 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio,",

3) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwa komisja lekarska służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ustala równocześnie, czy śmierć funkcjonariusza (emeryta, rencisty) milicyjnego nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Milicji Obywatelskiej.",

4) w § 20 w ust. 1:
a) w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy: "z uwzględnieniem przepisów § 10 pkt 4 i § 15 ust. 3,"
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ustalenie daty lub okresu powstania inwalidztwa,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do ustaleń dokonywanych począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020