Przyznawanie w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.

Dz.U.82.45.294
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1982 r.
w sprawie przyznawania w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kombatantom, którzy nie mają prawa do renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ani prawa do emerytury lub renty na podstawie innych przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów może przyznać w drodze wyjątku:
1) emeryturę, jeżeli osiągnęli wiek - 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
2) rentę inwalidzką, jeżeli zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów.
2. Członkom rodziny pozostałym po kombatancie Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów może przyznać w drodze wyjątku rentę rodzinną, jeżeli osoby te:
1) nie mają prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub na podstawie innych przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz nie mają niezbędnych środków utrzymania, a ponadto
2) odpowiadają warunkom wymaganym do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
3. 1 Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1 i 2, przyznaje się co najmniej w wysokości najniższej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§  2.
1. Do emerytur i rent, o których mowa w § 1, przysługują dodatki:
1) rodzinne,
2) dla sierot zupełnych,
3) pielęgnacyjny,
4) z tytułu odznaczeń państwowych lub tajnego nauczania albo kombatancki.
2. Dodatki rodzinne przysługują ba zasadach i w wysokości przewidzianych w przepisach dla zasiłków rodzinnych przysługujących pracownikom.
3. Dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sierot zupełnych przysługuje na zasadach i wysokości przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
4. Dodatek z tytułu odznaczeń państwowych lub tajnego nauczania albo kombatancki przysługuje na zasadach i w wysokości przewidzianych w przepisach ustanawiających te dodatki.
§  3. W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę, o których mowa w § 1, albo członka jej rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§  4. Emerytury i renty, o których mowa w § 1, ulegają każdorazowo podwyższeniu w razie podwyżek najniższych emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin odpowiednio o kwoty, o jakie podwyższone zostaną te świadczenia.
§  5.
1. Wnioski o przyznanie emerytury i renty w drodze wyjątku zgłasza się do Urzędu do Spraw Kombatantów za pośrednictwem właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację lub bezpośrednio do Urzędu.
2. Urząd do Spraw Kombatantów, rozpatrując wniosek o przyznanie emerytury lub renty w drodze wyjątku, bierze w szczególności pod uwagę warunki rodzinne i materialne wnioskodawcy, a zwłaszcza to, czy wnioskodawca ma niezbędne środki utrzymania.
3. O przyznaniu przez Prezesa Urzędu do Spraw Kombatantów w drodze wyjątku emerytury lub renty albo o odmowie przyznania świadczenia Urząd do Spraw Kombatantów zawiadamia zainteresowanego. Urząd do Spraw Kombatantów o przyznaniu emerytury lub renty zawiadamia również właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który na tej podstawie podejmuje wypłatę świadczeń, ustalając także uprawnienia do dodatków przysługujących do tych świadczeń.
4. Wnioski o zasiłki pogrzebowe przyjmują i prawo do tych zasiłków ustalają oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  6. Do emerytur i rent przyznanych w drodze wyjątku kombatantom i pozostałym po nich członkom rodzin, w sprawach nie określonych rozporządzeniem, mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a w szczególności w zakresie dotyczącym wypłaty świadczeń, zawieszania i ustania prawa do świadczeń, zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń oraz dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczeń.
§  7.
1. Osobom pobierającym w dniu wejścia w życie rozporządzenia emerytury lub renty przyznane albo podwyższone w drodze wyjątku na podstawie przepisów dotychczasowych przyznaje się z urzędu zamiast tych świadczeń - odpowiednie emerytury i renty w wysokości najniższych emerytur i rent inwalidzkich albo rent rodzinnych przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
2. Emerytury i renty przyznane stosownie do ust. 1 nie mogą być niższe od kwoty emerytury lub renty pobieranej w dniu wejścia w życie rozporządzenia, łącznie z rekompensatami z tytułu podwyżek cen.
3. Osobom pobierającym emerytury i renty przyznane w myśl ust. 1 nie przysługują od dnia wejścia w życie rozporządzenia pobierane dotychczas rekompensaty z tytułu podwyżek cen.
4. Do emerytur i rent przyznanych lub podwyższonych w drodze wyjątku kombatantom lub pozostałym po nich członkom rodzin przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się również przepisy § 2-4.
§  8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznawania i podwyższania emerytur oraz rent kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych oraz pozostałym po nich członkom rodzin (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 238, z 1980 r. Nr 28, poz. 124 i z 1981 r. Nr 24, poz. 129).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.
1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (Dz.U.86.2.14) z dniem 7 lutego 1986 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.45.294

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznawanie w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.
Data aktu: 06/12/1982
Data ogłoszenia: 31/12/1982
Data wejścia w życie: 01/01/1983