Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.82.35.231
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 i art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 229 i z 1982 r. Nr 7, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 243, z 1976 r. Nr 34, poz. 202, z 1977 r. Nr 38, poz. 171 i z 1980 r. Nr 16, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Opłatę od przewozu wykonywanego samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą pobiera się w następującej wysokości:

Lp. Ładowność samochodu ciężarowego łącznie z przyczepą Opłata od przewozu wykonanego w czasie każdego jednorazowego pobytu samochodu ciężarowego na obszarze Polski
1 do 10 ton włącznie 9.550 zł
2 ponad 10 ton do 15 ton włącznie 14.300 zł
3 ponad 15 ton do 20 ton włącznie 19.100 zł
4 ponad 20 ton do 25 ton włącznie 28.600 zł
5 ponad 25 ton 38.200 zł

2. W razie wykonywania przewozów samochodem ciężarowym, którego wymiary z ładunkiem lub bez ładunku albo nacisk osi przekraczają określone niżej wielkości, stawki opłaty przewidziane w ust. 1 podwyższa się o:

1) 4.800 zł - za każdy rozpoczęty metr długości samochodu ponad długość dozwoloną przez odrębne przepisy,

2) 5.950 zł - za każde przekroczenie 10 cm wysokości samochodu ponad 4,0 m do 4,5 m włącznie,

3) 11.900 zł - za każde przekroczenie 10 cm wysokości samochodu ponad 4,5 m,

4) 5.950 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 2,5 m do 3,2 m włącznie,

5) 11.900 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 3,2 m do 4,5 m włącznie,

6) 23.800 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 4,5 m,

7) 17.850 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 10 ton do 12 ton włącznie albo jeżeli nacisk dwóch osi sąsiednich o rozstawie nie mniejszym niż 1 m i nie większym niż 2 m, zwanych dalej "tandemem", wynosi ponad 16 ton do 20 ton włącznie,

8) 35.700 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 12 ton do 15 ton włącznie albo jeżeli nacisk tandemu wynosi ponad 20 ton do 24 ton włącznie,

9) 71.400 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 15 ton albo jeżeli nacisk tandemu wynosi ponad 24 tony.";

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Opłatę od przewozu wykonywanego autobusami zarejestrowanymi za granicą pobiera się w następującej wysokości:

Lp. Liczba miejsc siedzących w autobusie łącznie z przyczepą Opłata od przewozu wykonanego w czasie każdego jednorazowego pobytu autobusu na obszarze Polski
1 do 15 włącznie 715 zł
2 od 16 do 30 włącznie 1.430 zł
3 od 31 do 50 włącznie 2.380 zł
4 powyżej 50 2.860 zł."
3) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Przeliczenie opłaty na walutę płatności następuje zgodnie z ustaleniami obowiązującej tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.";

4) w § 17:
a) w ust. 1 stawkę "3%" zastępuje się stawką "2%",
b) w ust. 2 stawkę "3%" zastępuje się stawką "2%".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życia po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.35.231

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Data aktu: 23/10/1982
Data ogłoszenia: 12/11/1982
Data wejścia w życie: 20/11/1982