Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian.

Dz.U.82.21.154
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 24, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "15.000 zł";
2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Na obszarze województwa katowickiego wymierza się jednostkom organizacyjnym opłaty trzykrotnie wyższe niż określone w rozporządzeniu.";

3) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie podane w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, PODLEGAJĄCYCH OPŁACIE ZA WPROWADZENIE DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY

Lp. Nazwa substancji Wysokość opłaty za 1 kg w zł
1 2 3
1 Alkohol metylowy 6,0
2 Amoniak 0,6
3 Anilina 39,0
4 Arsen (związki jako As) 39,0
5 Benzen 6,0
6 Benzo(a)piren 6.000,0
7 Benzyna 15,0
8 Chlor 3,9
9 Chlorek winylu 24,0
10 Chlorobenzen 6,0
11 Chloronaftalen 12,0
12 Chlorowodór 12,0
13 Chrom (związki jako Cr) 60,0
14 Cyjanowodór i cyjanki (związki jako HCN) 12,0
15 Cykloheksan 6,0
16 Dwusiarczan węgla 12,0
17 Dwutlenek siarki 0,6
(dla zakładów nowo uruchamianych po 1990 r.) 1,2
18 Fenol 18,0
19 Fluor (związki rozpuszczalne w wodzie jako F) 12,0
20 Formaldehyd 6,0
21 Kadm (związki jako Cd) 120,0
22 Ksylen 6,0
23 Kwas siarkowy 6,0
24 Miedź (związki jako Cu) 24,0
25 Nitrobenzen 3,9
26 Octan winylu 1,2
27 Ołów (związki jako Pb) 120,0
28 Pył zawieszony - ogółem 0,6
29 Pył krzemowy (powyżej 30% SiO2) 1,5
30 Rtęć (związki jako Hg) 390,0
31 Sadza 6,0
32 Siarkowodór 6,0
33 Tlenek etylenu 3,9
34 Tlenek węgla 0,12
35 Tlenki azotu (w przeliczeniu na N2O5) 0,6
36 Toluen 0,6
37 Trójchloroetylen 3,0
38 Węglowodory alifatyczne 0,6
39 Węglowodory aromatyczne 6,0
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ ODPADÓW NA KATEGORIE SZKODLIWOŚCI ORAZ ZWIĄZANE Z TYM STAWKI JEDNOSTKOWE

Lp. Rodzaj odpadu Kategoria Stawka jednostkowa (zł za 1 t)
1 2 3 4
1 Odpady zawierające rozpuszczalne związki fluoru (np. szlamy kriolitowe) I 600
2 Odpady zawierające kwasy nieorganiczne lub wodorotlenki
3 Szlamy i pyły z oczyszczania gazów w hutnictwie
4 Osady poneutralizacyjne z galwanizerni, fosforanowni, trawialni, szlamy z urządzeń wentylacyjnych oraz oczyszczających gazy odlotowe, szlamy z regeneracji roztworów potrawiennych
5 Osady z przemysłowych i przemysłowo-komunalnych oczyszczalni ścieków
6 Błoto pochromowe
7 Szlamy posiarczkowe
8 Zużyte sole hartownicze
9 Zużyte katalizatory (błoto katalityczne)
10 Odpady lakiernicze (szlamy z kabin lakierniczych, kożuchy farb, pyły lakiernicze)
11 Wióry, strużyny chromowe oraz pokoagulacyjne i poneutralizacyjne odpady z garbarni
12 Szlamy z procesów petrochemicznych
13 Ługi oraz szlamy poługownicze
14 Sadze pomazutowe
15 Pozostałości podestylacyjne
16 Wody krezolowe i ługi porafinacyjne
17 Odpady z produkcji farb, lakierów, pigmentów
18 Przeterminowane żywice
19 Odpady pofenolowe
20 Osady z akumulatorowni
21 Szlamy farb drukarskich
22 Zużyte chłodziwa i inne emulsje olejowe
23 Smoły i kwasy porafinacyjne
24 Oleje nie nadające się do regeneracji, szlamy z regeneracji olejów, rozpuszczalników; pozostałości z cystern, z czyszczenia zbiorników CPN, wody zaolejone ze statków; zawartości łapaczek tłuszczów
25 Odpadowe rozpuszczalniki, węgle aktywne zanieczyszczone rozpuszczalnikami
26 Żużle metali nieżelaznych
27 Grzybnie pofermentacyjne
28 Odpady włókiennicze
29 Odpady zawierające chemiczne środki ochrony roślin
30 Wióry, trociny, kora i inne odpady przemysłu drzewno-celulozowego II 150
31 Fosfogipsy
32 Błoto defekosaturacyjne
33 Zużyte ziemie odbarwiające
34 Odpady zawierające chlorki (z wyłączeniem odpadów przemysłu sodowego, zasolonych płuczek wiertniczych)
35 Szlamy azbestowo-cementowe
36 Odpadowe masy formiersko-rdzeniarskie
37 Osady surowe z oczyszczalni komunalnych
38 Odpady z rzeźni, zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego, jajczarsko-drobiarskiego oraz osady pokoagulacyjne z przemysłu mięsnego
39 Żużle hutnictwa żelaza i stali
40 Osad biologiczny
41 Szlamy pokaustyzacyjne
42 Popioły lotne i żużle z energetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa oraz pyły mineralne (cementowe, wapiennicze) III 30
43 Odpady przemysłu sodowego
44 Odpady zawierające siarczany i siarczyny (z wyłączeniem grup podanych oddzielnie)
45 Odpady zawierające związki azotu i fosforu (z wyłączeniem grup podanych oddzielnie)
46 Osady pokoagulacyjne i podekarbonizacyjne ze stacji uzdatniania wód pitnych i przemysłowych
47 Kek siarkowy
48 Wapno pokarbidowe
49 Odpadowa krzemionka
50 Płuczka wiertnicza
51 Odpady materiałów ceramicznych i budowlanych
52 Ziemia spławiakowa
53 Odpady z przemysłu izolacji budowlanej (wełna mineralna)
54 Zgary ołowiu, cyny, z produkcji stopów aluminium
55 Stłuczka szklana
56 Odpady z ferm hodowlanych
57 Przefermentowane osady z oczyszczalni komunalnych
58 Odzierki z procesów garbowania
59 Odpady z przemysłu owocowo-warzywnego
60 Odpady górnicze i skalne z kopalń oraz zakładów przeróbczych IV 15
61 Szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe przemysłu węglowego, barytowego, siarkowego, miedziowego, cynkowo-ołowiowego
ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPŁATY ZA USUWANIE DRZEW

Grupy drzew Gatunek drzewa Stawka jednostkowa opłat w złotych za 1 cm obwodu pnia drzewa, mierzonego na wysokości 130 cm przy obwodzie
do 25 cm 26-50 cm 51-100 cm 101-200 cm powyżej 200 cm
1 2 3 4 5 6 7
I Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew 90 180 360 480 390
II Klon, pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące, kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona 240 450 900 900 900
III Dąb, grab, buk, lipa, orzech, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy i wiśni, orzech, leszczyna turecka, brzoza (gatunki i odmiany pozostałe), jodła zwyczajna, świerki (gatunki i odmiany pozostałe), żywotnik, platan klonolistny, wiąz 600 1.500 3.000 4.500 6.000
IV Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik 3.000 4.500 6.000 9.000 12.000
V Owocowe 180 180 300 180 120
Uwaga: 1. W razie usuwania drzew niższych od 130 cm obwód pnia należy mierzyć bezpośrednio pod koroną.

2. W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.21.154

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian.
Data aktu: 24/06/1982
Data ogłoszenia: 26/07/1982
Data wejścia w życie: 26/07/1982