Narodowa Rada Kultury.

Dz.U.82.14.111
USTAWA
z dnia 4 maja 1982 r.
o Narodowej Radzie Kultury. 1
Art.  1.

W celu zespolenia działań i zapewnienia uczestnictwa kulturotwórczych sił narodu w kształtowaniu i realizacji zadań polityki kulturalnej tworzy się Narodową Radę Kultury, zwaną dalej "Radą". Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczy i doradczy Rady Ministrów.

Art.  2.

Głównymi celami Rady są:

1) umacnianie aktywnej roli kultury we wzbogacaniu życia duchowego narodu i jej wpływu na rozwój socjalistycznego społeczeństwa,
2) ochrona tradycji i pomnażanie dziedzictwa kulturalnego Narodu Polskiego,
3) pobudzanie służącej rozwojowi życia kulturalnego inicjatywy społecznej we wszystkich środowiskach i regionach,
4) upowszechnianie i utrwalanie obecności kultury polskiej w świecie.
Art.  3.

Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) opiniowanie założeń polityki kulturalnej Państwa,
2) opiniowanie projektów planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej kultury i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa,
3) rozpatrywanie programów rozwoju i upowszechniania kultury w układzie międzyresortowym,
4) opiniowanie wykonania przez naczelne i centralne organy administracji państwowej zadań w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju kultury,
5) inspirowanie działań na rzecz umacniania pozycji zawodowej twórców i pracowników kultury oraz poprawy warunków ich życia i pracy,
6) inspirowanie i ocenę działań podejmowanych na rzecz ochrony dóbr kultury,
7) inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kultury,
8) inicjowanie działań zmierzających do zmniejszenia nierówności w poziomie życia kulturalnego w poszczególnych środowiskach społecznych i regionach kraju,
9) 2 opiniowanie głównych kierunków wydatkowania oraz dokonywanie okresowych ocen gromadzenia i gospodarowania środkami przeznaczonymi na rozwój kultury,
10) opiniowanie programów międzynarodowej współpracy kulturalnej,
11) ocenę stanu i potrzeb legislacyjnych w dziedzinie kultury,
12) publikowanie przynajmniej raz do roku syntetycznej informacji, opinii i oceny sytuacji w kulturze polskiej.
Art.  4.
1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych, związkowych, naukowych i organów administracji państwowej.
2. Przewodniczącego oraz członków Rady powołuje na okres 3 lat Prezes Rady Ministrów, kierując się celami określonymi w art. 1.
Art.  5.

Zasady i tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

Art.  6. 3

(skreślony).

Art.  7. 4

(skreślony).

Art.  8. 5

(skreślony).

Art.  9-17. 6

(skreślone).

Art.  18.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że wydatki z budżetu Państwa na kulturę i sztukę do końca 1982 r. ponoszone są na dotychczasowych zasadach.

1 Tytuł zmieniony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz.U.90.89.517) z dniem 1 stycznia 1991 r.
2 Art. 3 pkt 9 zmieniony przez art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz.U.90.89.517) z dniem 1 stycznia 1991 r.
3 Art. 6 skreślony przez art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz.U.90.89.517) z dniem 1 stycznia 1991 r.
4 Art. 7 skreślony przez art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz.U.90.89.517) z dniem 1 stycznia 1991 r.
5 Art. 8 skreślony przez art. 29 pkt 1 ustawy Prawo dewizowe z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.33) z dniem 15 marca 1989 r.
6 Art. 9-17 skreślone przez art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz.U.90.89.517) z dniem 1 stycznia 1991 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020