Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.82.11.86
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 244 i z 1979 r. Nr 21, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Podatnikom określonym w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230), zwanej dalej "ustawą", oraz podatnikom wykonującym działalność w zakresie usług hotelarskich przysługują ulgi inwestycyjne także wtedy, gdy na potrzeby wykonywanej działalności:

1) rozbudują lub przeprowadzą remonty budynków bądź ich części albo wybudują, rozbudują lub przeprowadzą remonty innych obiektów budowlanych bądź ich części,

2) wybudują na gruncie stanowiącym własność Państwa pawilony przechodzące po określonym czasie na własność Państwa,

3) sfinansują z własnych wkładów budowę pawilonów prowadzoną przez organizację samorządu społeczno-zawodowego,

4) przeprowadzą remonty maszyn lub urządzeń,

5) zakupią lub przeprowadzą remonty samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych lub ciągników.

2. Osobom fizycznym i prawnym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, które na podstawie zezwoleń wydanych przez właściwe terenowe organy administracji państwowej, w trybie określonym odrębnymi przepisami, prowadzą działalność zarobkową w zakresie rzemiosła, przemysłu gastronomicznego i usług hotelarskich, ulgi przysługują także w wypadku, gdy na potrzeby wykonywanej działalności wybudowali budynki na gruncie nie stanowiącym ich własności.

3. Ulgi z tytułu inwestycji określonych w ust. 1 i art. 1 ust. 1 ustawy przysługują również kościelnym jednostkom organizacyjnym i zakonom oraz prowadzonym przez nie przedsiębiorstwom, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w celach religijnych (Dz. U. Nr 49, poz. 297).

4. Ulgi z tytułu przeprowadzenia remontu przysługują, jeżeli koszt remontu wynosi co najmniej 1/3 wartości początkowej budynku, innego obiektu budowlanego, maszyny, urządzenia, samochodu lub ciągnika.

5. Ulgi przysługują również w wypadkach, gdy nakłady inwestycyjne poniesione zostały przez małżonka podatnika lub przez wspólnika, jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki.";

2) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Z tytułu budowy budynków mieszkalno-pensjonatowych ulgi inwestycyjne przysługują, jeżeli powierzchnia całkowita budynku nie przekracza 400 m2, a na cele mieszkalne właściciela budynku przeznaczona jest nie więcej niż połowa powierzchni użytkowej.";

3) w § 3 ust. 2 skreśla się;
4) w § 4 pkt 2 liczbę "10.000" zastępuje się liczbą "30.000";
5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ulgi inwestycyjne ustala się w wysokości:

1) 50% kwot wydatkowanych na inwestycje określone w art. 1 ust. 1 ustawy i w § 1 ust. 1 pkt 1-4,

2) 25% kwot wydatkowanych na inwestycje określone w § 1 ust. 1 pkt 5.";

6) w § 7:
a) w ust. 1 wyrazy: "określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy i § 1 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami: "budowlane i remontowe",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, wysokość kwot wydatkowanych na inwestycje ustala się według zasad określonych w ust. 1 - proporcjonalnie do udziału podatnika w ogólnej sumie nakładów na budowę pawilonów.";

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do kwot wydatkowanych na zakup maszyn i urządzeń dolicza się udokumentowane oryginalnymi dowodami wydatki poniesione na ich trwałe zainstalowanie.";

7) § 8 skreśla się;
8) w § 9:
a) ust. 2 skreśla się;
b) w ust. 5 skreśla się wyrazy: "nie dłużej jednak niż przez pięć lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym została zakończona inwestycja";
9) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podatników wykonujących działalność w rodzajach rzemiosł: piekarstwo, wędliniarstwo w zakresie wytwarzania wyrobów wędliniarskich, kuchmistrzostwo, wytwarzanie napojów chłodzących oraz przetwórstwo owoców i warzyw.";

10) w § 11 ust. 2 wyrazy: "wyszkolona w rzemiośle i samodzielną działalność w zakresie rzemiosła podejmuje po raz pierwszy" zastępuje się wyrazami: "podejmująca po raz pierwszy wykonywanie rzemiosła we własnym imieniu";
11) w § 13 ust. 2 skreśla się;
12) § 14a skreśla się;
13) § 15 skreśla się.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.11.86

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Data aktu: 19/03/1982
Data ogłoszenia: 06/04/1982
Data wejścia w życie: 06/04/1982