Zasady sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.

Dz.U.82.1.11
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 12 stycznia 1982 r.
w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. Nr 24, poz. 124) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się zasady sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.
2. Przez jednostkę handlu detalicznego rozumie się sklep, dom towarowy, supersam, dom handlowy, jak również inne punkty sprzedaży detalicznej z dostępnym wnętrzem dla klientów oraz kioski, stragany, bufety i punkty sprzedaży obwoźnej.
§  2.
1. W jednostce handlu detalicznego towary sprzedaje się w ilościach detalicznych.
2. Przez ilość detaliczną rozumie się:
1) jeżeli chodzi o towary sprzedawane na karty zaopatrzenia - ilość towaru stanowiącą normę jednomiesięczną, a jeżeli norma ustalona jest na okres dłuższy - ilość określoną tą normą dla rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe,
2) jeżeli chodzi o towary o niedostatecznej podaży - ilość towaru wystarczającą na zaspokojenie bieżących potrzeb czteroosobowej rodziny.
3. Sprzedaż przekraczająca ilość określoną w § 2 ust. 2 jest niedozwolona.
4. Terenowy organ administracji państwowej, dyrektor przedsiębiorstwa (zarząd spółdzielni) oraz kierownik jednostki handlu detalicznego może w zależności od wielkości dostaw i ilości nabywców zmniejszyć ilość towaru sprzedawanego jednemu nabywcy.
§  3.
1. Sprzedaż towarów prowadzona jest w dniach i godzinach pracy jednostki handlu detalicznego.
2. Sprzedawca nie może odmówić sprzedaży towaru znajdującego się w jednostce handlu detalicznego w granicach ilości określonych w § 2.
3. Zakaz ten nie dotyczy towarów przeznaczonych do sprzedaży w innej porze dnia lub dnia tygodnia oraz towarów przeznaczonych do sprzedaży odbiorcom zbiorowym, jak żłobki, przedszkola, internaty, domy dziecka, szkoły, domy opieki społecznej, na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej lub decyzji dyrektora przedsiębiorstwa (zarządu spółdzielni), a także towarów sprzedawanych na karty zaopatrzenia bez takich kart lub o niedostatecznej podaży w ilości większej niż określona w § 2.
4. Towary zakupione przez pracowników jednostek handlu detalicznego, wykazane w ewidencji, o której mowa w § 7 ust. 5, jak również towary dostarczone do jednostek handlu detalicznego przed sprawdzeniem ich zgodności z dokumentem dostawy pod względem ilości, asortymentu i jakości nie podlegają sprzedaży.
§  4. Kierownik jednostki handlu detalicznego może podjąć decyzję o czasowym przerwaniu sprzedaży towarów w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa powierzonego mu mienia, klientów albo pracowników.
§  5. Sprzedaż towarów reglamentowanych bez wymaganych kart zaopatrzenia lub niezgodnie z ilością przysługującą według karty danej kategorii jest zabroniona.
§  6. Sprzedaż towarów nabywcom indywidualnym z zaplecza lub innych pomieszczeń jednostki handlu detalicznego poza salą sprzedażową albo innym miejscem wyznaczonym do takiej sprzedaży jest zabroniona.
§  7.
1. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach handlu detalicznego mają prawo do zakupu towarów w jednostce handlu detalicznego, w której są zatrudnieni, w ilościach detalicznych określonych w § 2.
2. Częstotliwość zakupu towarów o niedostatecznej podaży przez pracowników jednostek handlu detalicznego powinna być uzależniona od rodzaju towaru, jego właściwości i zużywalności. Częstotliwość zakupu poszczególnych artykułów określa dyrektor przedsiębiorstwa (zarząd spółdzielni).
3. Przy zakupie towarów na karty zaopatrzenia pracownik, o którym mowa w ust. 1, ma prawo do wykupienia towaru również na karty zaopatrzenia członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Sprzedaż pracownikom, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% ilości poszczególnych asortymentów towarów dostarczonych do sklepu w danym dniu.
5. W jednostce handlu detalicznego prowadzi się ewidencję zakupu towarów przez pracowników oraz odbiorców zbiorowych, o których mowa w § 3 ust. 3, w sposób określony odrębnie. Ewidencję tę kierownik jest obowiązany udostępnić na żądanie uprawnionych organów kontrolnych i terenowych organów administracji państwowej. Nadzór nad realizacją zakupu towarów przez pracowników jednostek handlu detalicznego sprawuje oraz ewidencję tego zakupu prowadzi kierownik jednostki handlu detalicznego.
6. Towary zakupione przez pracowników mogą pozostawać w jednostce handlu detalicznego w dniu ich zakupu.
§  8.
1. Obsługa klientów w jednostkach handlu detalicznego powinna odbywać się w kolejności ich przybycia. Prawo do obsługi poza kolejnością mają: inwalidzi, kobiety ciężarne, kobiety z dziećmi na ręku, starcy, osoby kalekie i inne o ograniczonej możliwości poruszania się, a także opiekunowie Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz inne osoby będące jedynymi opiekunami inwalidów i przewlekle chorych, którzy nie mogą samodzielnie dokonywać zakupów.
2. Prawo do obsługi poza kolejnością dla wszystkich osób wymienionych w ust. 1, nie dotyczy zakupu napojów alkoholowych.
§  9. Osoby dokonujące kontroli jednostek handlu detalicznego nie mogą być obsługiwane przez jego personel poza kolejnością.
§  10.
1. Jednostki handlu detalicznego, które prowadzą sprzedaż w systemie przedpłat, na zapisy lub według wzorów, obowiązane są do sprzedaży towarów zgodnie z kolejnością wniesionych przedpłat i zapisów.
2. Przepis ust. 1 odnosi się również do pracowników danej jednostki handlu detalicznego.
3. Przepisy § 7 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  11. Rozporządzenie nie dotyczy sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex".
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020