Zasiłki przysługujące członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U.81.29.161
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1981 r.
w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Na podstawie art. 133 ust. 3 oraz w związku z art. 237 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W czasie obowiązywania stanu wojennego członkom rodzin pozostającym na utrzymaniu żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 110 i 111 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111), zwanej dalej ustawą, przysługują - z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3 oraz § 2 - zasiłki przewidziane w art. 125 ustawy.
2. Zasiłki, o których mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości oraz według zasad i w trybie określonych dla wypłacania zasiłków dziennych należnych żołnierzom w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych i członkom ich rodzin.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą członków rodzin:
1) żołnierzy, którzy przed wprowadzeniem stanu wojennego zostali powołani do:
a) okresowej służby wojskowej,
b) zasadniczej służby wojskowej;
2) absolwentów szkół wyższych powołanych do czynnej służby wojskowej w ramach długotrwałego przeszkolenia wojskowego tych absolwentów.
4. Członkom rodzin żołnierzy wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2, uznanych za jedynych żywicieli rodzin, przysługują zasiłki w wysokości oraz według zasad i w trybie określonych dla wypłacania zasiłków miesięcznych przewidzianych w art. 126 ustawy.
§  2. Żołnierzom będącym pracownikami w dniu powołania do służby wojskowej, którzy przed wprowadzeniem stanu wojennego powołani zostali do odbycia ćwiczeń wojskowych, oraz powołanym do tej służby po wprowadzeniu stanu wojennego przysługuje wynagrodzenie z zakładu pracy w wysokości oraz według zasad i w trybie określonych w art. 123 ust. 2-4 ustawy dla wypłacania wynagrodzenia w okresie ćwiczeń. Członkom rodzin tych żołnierzy nie przysługują zasiłki, o których mowa w § 1.
§  3. Uprawnienie do pokrywania należności mieszkaniowych oraz zawieszania spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjno-mieszkaniowych, przewidzianych w art. 129 ust. 1 ustawy, przysługuje, jeżeli czynna służba wojskowa pełniona jest przez okres co najmniej 30 dni.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.29.161

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasiłki przysługujące członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Data aktu: 12/12/1981
Data ogłoszenia: 14/12/1981
Data wejścia w życie: 13/12/1981, 14/12/1981