Utworzenie urzędu Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.81.17.80
USTAWA
z dnia 3 lipca 1981 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego.
Art.  1.

Tworzy się urząd Ministra Handlu Zagranicznego.

Art.  2.
1. Minister Handlu Zagranicznego wykonuje w imieniu Państwa monopol handlu zagranicznego.
2. Do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego należą sprawy handlu zagranicznego i związanej z nim współpracy gospodarczej z zagranicą oraz ceł.
Art.  3.
1. Zadaniem Ministra Handlu Zagranicznego jest nadawanie kierunku działaniom podejmowanym w zakresie określonym w art. 2, stosownie do potrzeb społecznych i gospodarczych, zgodnie z polityką Państwa.
2. Minister Handlu Zagranicznego zadanie to realizuje w szczególności poprzez prognozowanie i programowanie rozwoju handlu zagranicznego i związanej z nim współpracy gospodarczej z zagranicą, zawieranie umów międzynarodowych dotyczących obrotów handlowych i współpracy gospodarczej z zagranicą, nadawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego, udzielanie zezwoleń na przywóz i wywóz towarów w obrocie z zagranicą, dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności przedsiębiorstw i innych podległych jednostek organizacyjnych, koordynowanie ich działalności, współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomicznych przedsiębiorstw i innych podległych jednostek organizacyjnych, prowadzenie polityki kadrowej oraz udzielanie pomocy w szkoleniu kadr tych przedsiębiorstw i jednostek.
Art.  4.
1. Minister Handlu Zagranicznego koordynuje działalność nie podporządkowanych mu przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia handlu zagranicznego.
2. Uprawnienia koordynacyjne służące realizacji polityki Państwa w zakresie handlu zagranicznego określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji sejmowych.
Art.  5.
1. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji sejmowych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego.
2. Organizację Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Handlu Zagranicznego określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  6.
1. Znosi się urząd Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
2. Sprawy handlu zagranicznego i związanej z nim współpracy gospodarczej z zagranicą należące dotychczas do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej przechodzą do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.
Art.  7.

Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 13, poz. 78).

Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020