Zapobieganie szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

Dz.U.80.22.85
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 września 1980 r.
w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Badania na nosicielstwo mają na celu ustalenie, czy w ustroju osoby badanej lub w jej wydalinach i wydzielinach znajdują się zarazki schorzeń jelitowych.
2. Badanie na nosicielstwo przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu, a jeżeli badanie takie wymagane jest ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, może je także przeprowadzić stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy tej osoby.
3. Użyte w rozporządzeniu określenie "zarazki schorzeń jelitowych" oznacza pałeczki duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, inne chorobotwórcze pałeczki Salmonella odzwierzęcego pochodzenia oraz pałeczki czerwonki.
§  2.
1. Nosiciele są obowiązani:
1) poddawać się badaniom na nosicielstwo w terminach i w sposób wskazany przez właściwego terenowego (portowego) inspektora sanitarnego,
2) przestrzegać zasad higieny, ustalonych przez właściwego terenowego (portowego) inspektora sanitarnego,
3) zawiadamiać właściwego terenowego (portowego) inspektora sanitarnego o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub zatrudnienia.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą również osób podejrzanych o nosicielstwo, które:
1) przeszły chorobę wywołaną zarazkami schorzenia jelitowego lub
2) stykały się z chorym dotkniętym schorzeniem określonym w pkt 1 lub z bezpośrednim otoczeniem takiego chorego.
3. Terenowi (portowi) inspektorzy sanitarni prowadzą rejestr nosicieli zamieszkałych na obszarze działania danego inspektora.
§  3.
1. Nosicielom będącym pracownikami nie wolno wykonywać zajęć:
1) wymagających bezpośredniego stykania się z nie opakowanymi artykułami żywności przy wyrobie środków spożywczych, ich przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie, przewozie oraz przygotowywaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowywaniu naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność,
2) przy udoju i rozlewaniu mleka, wyrobie i przerobie przetworów mlecznych oraz wyrobów mięsnych i rybnych, a także przy ich przechowywaniu, przewozie i obrocie - w gospodarstwach rolnych będących w zarządzie jednostek państwowych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni,
3) wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody i punktami rozdzielczymi wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze oraz w zakładach przemysłowych mających własne ujęcia wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze,
4) wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6 w zakładach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych oraz innych zakładach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci,
5) stewardów na statkach powietrznych i wodnych,
6) przy obsłudze wagonów restauracyjnych, barowych i sypialnych oraz wagonów-chłodni przeznaczonych do przewozu nie pakowanych artykułów żywności,
7) wymagających bezpośredniego stykania się z lodem sztucznym używanym do celów spożywczych - w wytwórniach takiego lodu.
2. Przy zajęciach określonych w ust. 1, nie wolno zatrudniać osób, które nie poddały się badaniom na nosicielstwo.
3. Wojewódzki inspektor sanitarny może zezwolić nosicielowi na wykonywanie zajęć określonych w ust. 1, jeżeli sposób i warunki wykonywania tych zajęć przez nosiciela nie grożą niebezpieczeństwem szerzenia schorzenia jelitowego.
§  4.
1. Nosiciele zarazków duru brzusznego i durów rzekomych A, B i C nie mogą być przyjmowani do szkół kształcących:
1) pracowników przemysłu i handlu spożywczego lub gastronomicznego,
2) opiekunki dziecięce, wychowawczynie przedszkoli i innych fachowych pracowników zakładów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym,
3) położne.
2. Kandydaci do szkół określonych w ust. 1, obowiązani są poddać się badaniom na nosicielstwo.
§  5. Badania na nosicielstwo przeprowadza się z uwzględnieniem szczegółowych wskazań lekarskich, zawartych w instrukcji ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  6.
1. Odpowiednio udokumentowane wyniki badań na nosicielstwo są ważne na terenie całego kraju. Przy zmianie pracy nie wymaga się przeprowadzania powtórnych badań.
2. Właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna wpisuje wyniki badań na nosicielstwo osób wykonujących zajęcia określone w § 3 ust. 1 do pracowniczej książeczki zdrowia w celach sanitarno-epidemiologicznych.
§  7. Zakład pracy, w którym są wykonywane zajęcia określone w § 3 ust. 1, jest obowiązany:
1) ustalić wykaz tych zajęć i przedstawić go do zatwierdzenia właściwemu terenowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu,
2) okazywać organom nadzoru sanitarnego dokumenty dotyczące badań na nosicielstwo pracowników zakładu pracy.
§  8. Terenowy (portowy) inspektor sanitarny może za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego zarządzić przeprowadzenie na określonym obszarze badania na nosicielstwo osób nie wymienionych w rozporządzeniu, jeżeli jest to konieczne ze względów epidemiologicznych.
§  9. Stacja sanitarno-epidemilogiczna przeprowadzająca badania na nosicielstwo jest obowiązana, na żądanie osoby badanej, wydać zaświadczenie stwierdzające datę zgłoszenia się na badanie i czas przeznaczony na badanie - w celu przedstawienia w zakładzie pracy.
§  10.
1. Jeżeli badania na nosicielstwo nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, a także w razie konieczności przejazdu w tym celu do innej miejscowości, pracownikowi przysługuje zwrot utraconego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.
2. Nosicielom oraz osobom określonym § 2 ust. 2, nie będącym pracownikami, skierowanym na badanie na nosicielstwo przez inspektora sanitarnego, przysługuje w razie przeprowadzania badań poza miejscem zamieszkania lub miejscem pracy zwrot kosztów przejazdu według zasad dotyczących zwracania ubezpieczonym kosztów przejazdu do zakładów leczniczych.
§  11. Korespondencja i inne informacje w sprawach dotyczących nosicieli i badań na nosicielstwo mają charakter poufny.
§  12. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do osób wykonujących zajęcia określone w § 3 ust. 1 w charakterze uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy lub warsztatach szkolnych, członków spółdzielni pracy oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także do rzemieślników i innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.
§  13. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez ich nosicieli (Dz. U. Nr 56, poz. 277).
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020