Książki skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

Dz.U.80.19.69
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1980 r.
w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.
Na podstawie art. 255 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kierownicy placówek uspołecznionego handlu detalicznego (stacjonarnych i ruchomych), zakładów i innych placówek gastronomicznych oraz usługowych, zwanych dalej "placówkami", są obowiązani prowadzić książki do wpisywania skarg i wniosków.
2. Książka skarg i wniosków, zwana dalej "książką", powinna być umieszczona w każdej placówce w miejscu widocznym i swobodnie dostępnym dla osób zamierzających dokonać wpisu.
3. Kierownik oraz inni pracownicy placówki nie mogą żądać od osób zamierzających dokonać wpisu okazania dokumentów w celu stwierdzenia tożsamości ani w jakikolwiek sposób ograniczać lub utrudniać dokonywanie wpisów.
§  2.
1. Stan zapisów w książce powinien być codziennie sprawdzany przez kierownika placówki lub zastępującego go pracownika, a wpisane skargi i wnioski - bieżąco załatwiane.
2. Skargi i wnioski, co do których stanowisko kierownika placówki jest negatywne, skargi na kierownika placówki i jego zastępców oraz skargi i wnioski bez nazwiska i adresu osoby wpisującej, a także te, których załatwienie wykracza poza kompetencje lub możliwości kierownika placówki, kierownik placówki przekazuje dyrektorowi (kierownikowi) przedsiębiorstwa w terminie 3 dni od daty ich wpisania wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich niezałatwienia.
3. O załatwieniu skargi lub wniosku albo o przekazaniu ich do załatwienia dyrektorowi (kierownikowi) przedsiębiorstwa kierownik placówki zawiadamia w terminie 7 dni na piśmie osobę, króra dokonała wpisu. Zawiadomienie o przekazaniu skargi lub wniosku powinno zawierać adres przedsiębiorstwa.
§  3.
1. Dyrektor (kierownik) przedsiębiorstwa jest obowiązany rozpatrzyć przekazaną przez kierownika placówki skargę lub wniosek oraz poinformować na piśmie osobę, która dokonała wpisu do książki, o zajętym stanowisku i o sposobie załatwienia, przesyłając kopię pisma kierownikowi placówki do wiadomości.
2. Skarga lub wniosek przekazane przez kierownika placówki powinny być rozpatrzone i załatwione w zasadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania. Dyrektor (kierownik) przedsiębiorstwa może w wyjątkowych wypadkach udzielić odpowiedzi klientowi w terminie późniejszym, jeżeli załatwienie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
3. Skargi i wnioski przekazane przez placówkę dyrektorowi (kierownikowi) przedsiębiorstwa powinny być wykazane w ewidencji skarg i wniosków prowadzonej w przedsiębiorstwie.
§  4. W każdej placówce powinna znajdować się w widocznym miejscu informacja, w jakich dniach i godzinach odbywają się w przedsiębiorstwie przyjęcia w sprawach skarg i wniosków, ze wskazaniem adresu przedsiębiorstwa.
§  5.
1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków wpisanych do książek w placówkach państwowych sprawują dyrektorzy przedsiębiorstw, w placówkach spółdzielczych - zarządy spółdzielni (lub jej oddziały), a w placówkach organizacji społecznych - statutowe organy nadzorcze tych organizacji.
2. Jednostka organizacyjna bezpośrednio nadrzędna nad przedsiębiorstwem (zjednoczenie, centrala, zarząd spółdzielni i inne) obowiązana jest przeprowadzać systematycznie kontrole prawidłowego i terminowego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez placówki i dyrektorów przedsiębiorstw.
§  6.
1. Organy nadzorcze wymienione w § 5 ust. 2 dokonują okresowych analiz i ocen załatwiania skarg i wniosków przez podległe jednostki organizacyjne.
2. Organy nadzorcze są obowiązane podejmować w wyniku przeprowadzonych analiz oraz ocen środki zmierzające do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepszenia działalności placówek.
3. Załatwianie skarg i wniosków podlega niezależnie od kontroli, o której mowa w § 5, również kontroli innych uprawnionych organów.
§  7. Nadzór ogólny nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje podsekretarz stanu (wiceprezes) wyznaczony przez ministra (prezesa).
§  8.
1. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ustali wzór książki skarg i wniosków.
2. Ewidencję książek prowadzi przedsiębiorstwo jako druk ścisłego zarachowania.
3. Wydanie kierownikowi placówki nowej książki może nastąpić dopiero po całkowitym wykorzystaniu i zwróceniu poprzedniej książki.
§  9. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "przedsiębiorstwo" rozumie się jednostkę, w skład której wchodzi placówka, w tym oprócz przedsiębiorstwa państwowego również oddział tego przedsiębiorstwa, działający na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, spółdzielnię oraz przedsiębiorstwo organizacji społecznej.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.19.69

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Książki skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.
Data aktu: 30/08/1980
Data ogłoszenia: 01/09/1980
Data wejścia w życie: 01/09/1980