ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw. Warszawa.1979.12.13.

Dz.U.80.13.41
UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, *
podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej umowy, wprowadzone przez art. 21 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2003 r. (M.P.03.51.800), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest taka sama jak data utraty mocy przez niniejszą umowę..

.................................................

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

kierując się pragnieniem dalszego rozwoju przyjacielskich stosunków między obu państwami i dążąc do stworzenia najdogodniejszych warunków podróży dla swoich obywateli,

uzgodniły, co następuje:

Postanowienia ogólne.

Artykuł  1

Obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą wjeżdżać i czasowo przebywać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony oraz wyjeżdżać z tego terytorium i przejeżdżać przez to terytorium na podstawie ważnych dokumentów podróży zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł  2

Dokumentami podróży w rozumieniu niniejszej umowy są:

dla obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

- paszport dyplomatyczny,
- paszport służbowy,
- paszport zwykły,
- paszport konsularny książeczkowy,
- paszport konsularny blankietowy,
- dowód osobisty z wpisem uprawniającym do przekraczania granicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pobytu za granicą,
- tymczasowy dowód osobisty z wpisem uprawniającym do przekraczania granicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pobytu za granicą,
- książeczka żeglarska,
- licencja dla członków personelu latającego lotnictwa cywilnego;

dla obywateli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich:

- paszport dyplomatyczny,
- paszport służbowy,
- paszport zagraniczny zwykły,
- paszport marynarza z wpisem o celu podróży i punkcie docelowym,
- zaświadczenie na powrót do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Artykuł  3
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony podczas pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony są zobowiązani do przestrzegania ustaw i innych przepisów tej Strony.
2.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą informować swoich obywateli, udających się zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, o odpowiednich ustawach i innych przepisach tej drugiej Strony. W tym celu będą one wymieniać niezbędne materiały informacyjne.

Podróże służbowe.

Artykuł  4
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państwa ojczystego i udający się w celach służbowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz członkowie ich rodzin, posiadający to samo obywatelstwo, mogą wjeżdżać, czasowo przebywać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w okresie wykonywania czynności służbowych i wyjeżdżać z tego terytorium na podstawie dokumentów podróży, bez obowiązku posiadania wiz Umawiającej się Strony, na której terytorium odbywa się podróż.
2.  Jeżeli obywatel jednej Umawiającej się Strony wjeżdża na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie paszportu dyplomatycznego lub służbowego, członkowie zaś jego rodziny na podstawie innych dokumentów podróży, wymienionych w artykule 2, to właściwe organy państwa ojczystego dokonują odpowiedniego wpisu do ich dokumentów podróży.
3.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz członkowie ich rodzin mogą odbywać podróże służbowe na terytorium państwa ojczystego na podstawie dokumentów podróży, zaopatrzonych w jednokrotne lub wielokrotne wizy służbowe Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkują.

Podróże w ramach wymiany.

Artykuł  5
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państwa ojczystego, mogą odbywać podróże na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w ramach wymiany między organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi obu Stron na podstawie dokumentów podróży bez obowiązku posiadania wiz.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą odbywać podróże na terytorium państwa ojczystego w ramach wymiany osobowej między organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi na podstawie dokumentów podróży zaopatrzonych w wizy wyjazdowo-powrotne tej Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkują.

Podróże turystyczne.

Artykuł  6
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państwa ojczystego, mogą odbywać podróże turystyczne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie dokumentów podróży i dokumentów turystycznych bez obowiązku posiadania wiz. Wzory dokumentów turystycznych będą wymieniane między właściwymi organami turystycznymi obu Stron.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą odbywać podróże turystyczne na terytorium państwa ojczystego na podstawie dokumentów podróży zaopatrzonych w wizy wyjazdowo-powrotne tej Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkują, oraz dokumentów turystycznych, o ile są one wymagane zgodnie z prawem państwa ojczystego.

Podróże w celach prywatnych.

Artykuł  7
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony są zwolnieni od obowiązku posiadania wiz przy podróżach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu odwiedzenia krewnych i powinowatych lub znajomych na podstawie dokumentów podróży i zaproszeń poświadczonych lub wydanych przez właściwe organy Umawiającej się Strony, na której terytorium ma odbyć się podróż.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą odbywać podróże w celach prywatnych na terytorium państwa ojczystego na podstawie dokumentów podróży, zaopatrzonych w wizy wyjazdowo-powrotne Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkują, oraz zaproszeń, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, o ile są one wymagane zgodnie z prawem państwa ojczystego.
3.  W wyjątkowych wypadkach zaproszenie może być zastąpione telegramem poświadczonym przez właściwy organ Umawiającej się Strony, na której terytorium ma odbyć się podróż.
4.  Zaproszenia i telegramy powinny być sporządzone w języku Strony, na której terytorium ma odbyć się podróż. Zaproszenia są ważne przez okres jednego roku, licząc od daty ich wystawienia, a telegramy przez piętnaście dni, licząc od daty ich otrzymania.
Artykuł  8
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państwa ojczystego i udający się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w odwiedziny do pracowników stałych przedstawicielstw tej Strony na zaproszenie tych pracowników, poświadczone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny ich państwa ojczystego, mogą odbywać takie podróże na podstawie dokumentów podróży bez obowiązku posiadania wiz.
2.  Członkowie rodzin obywateli jednej Umawiającej się Strony zatrudnionych stosownie do porozumień międzyrządowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na obiektach gospodarki narodowej mogą odbywać podróże na terytorium tej Strony bez obowiązku posiadania wiz, na podstawie dokumentów podróży oraz zaproszeń lub telegramów otrzymanych od tych obywateli i poświadczonych przez właściwe organy Umawiających się Stron.
Artykuł  9
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, przebywający czasowo przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach służbowych, dla odbycia studiów lub na leczeniu, mogą zapraszać w odwiedziny swoich krewnych, powinowatych lub znajomych na zasadach określonych w artykule 7 niniejszej umowy.
2.  Członkowie załóg statków morskich i rzecznych, będący obywatelami jednej Umawiającej się Strony i przebywający czasowo na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach służbowych w związku z odbiorem lub remontem statku, mogą - niezależnie od okresu ich pobytu na tym terytorium - zapraszać w odwiedziny swoich współmałżonków, rodziców i dzieci.
Artykuł  10

Obywatele jednej Umawiającej się Strony, odbywający podróże w celach prywatnych, mogą przebywać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przez okres wymieniony w zaproszeniu, telegramie lub dokumencie podróży, licząc od dnia przekroczenia granicy państwowej. Przedłużenie pobytu tych obywateli może nastąpić jedynie za zgodą przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego ich państwa ojczystego.

Wyjazdy na wypoczynek i leczenie.

Artykuł  11
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, którzy na podstawie dokumentów podróży i skierowań organizacji społecznych lub instytucji państwowych udają się do sanatoriów lub domów wczasowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnieni od obowiązku posiadania wiz.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony udający się na podstawie dokumentów podróży na leczenie szpitalne lub na konsultacje lekarskie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i posiadający pisemne potwierdzenie organu służby zdrowia Umawiającej się Strony, na której terytorium ma odbyć się podróż, o gotowości przyjęcia ich na leczenie lub konsultacje lekarskie, są zwolnieni od obowiązku posiadania wiz.
3.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, udają się na wypoczynek lub na leczenie na terytorium państwa ojczystego na podstawie dokumentów podróży zaopatrzonych w wizy wyjazdowo-powrotne państwa zamieszkania oraz na warunkach przewidzianych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, o ile są one wymagane zgodnie z prawem państwa ojczystego.

Wjazd na pobyt stały.

Artykuł  12

Obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą wjechać na stały pobyt na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie wiz tej drugiej Strony.

Przejazd tranzytowy.

Artykuł  13
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państwa ojczystego, przy przejazdach na podstawie dokumentów podróży przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony są zwolnieni od obowiązku posiadania wiz tej Strony.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium państw trzecich, mogą przejeżdżać przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony na takich samych zasadach jak obywatele państwa, na którego terytorium zamieszkują.
3.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą przejeżdżać przez terytorium państwa ojczystego na warunkach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Wyjazd do państw trzecich i wjazd z państw trzecich.

Artykuł  14
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą wyjeżdżać na terytorium państw trzecich z zachowaniem przepisów Strony, na której terytorium zamieszkują.
2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zamieszkali na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą wyjeżdżać na terytorium państw, z którymi obie Strony zawarły analogiczne umowy o bezwizowych podróżach, na warunkach określonych dla obywateli Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkują.
Artykuł  15

Obywatele jednej Umawiającej się Strony, którzy zamieszkują na terytorium państw trzecich, mogą wjechać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z zachowaniem przepisów obowiązujących na jej terytorium.

Podróże dzieci.

Artykuł  16

Małoletnie dzieci mogą odbywać podróże zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy na podstawie własnych dokumentów podróży albo dokumentów podróży rodziców lub osób, w których towarzystwie podróżują, jeżeli są wpisane do tych dokumentów.

Artykuł  17

Małoletnie dzieci w wieku do lat 16, odbywający podróż zgodnie z postanowieniami artykułów 7-9 niniejszej umowy w towarzystwie rodziców lub jednego z rodziców albo innej osoby, do której dokumentu podróży je wpisano, są zwolnione od obowiązku posiadania zaproszenia. Jeżeli małoletnie dzieci odbywają podróż samodzielnie na podstawie dokumentów podróży, powinny one posiadać zaproszenia.

Postanowienia różne.

Artykuł  18

W wypadkach nie uregulowanych niniejszą umową obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą odbywać podróż na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie wiz.

Artykuł  19

Podróże obywateli Umawiających się Stron, dokonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, mogą odbywać się dowolnym środkiem lokomocji przez przejścia graniczne dozwolone dla międzynarodowego ruchu osobowego.

Artykuł  20

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają prawa każdej z Umawiających się Stron do odmowy wjazdu lub skrócenia pobytu obywatelowi drugiej Umawiającej się Strony przebywającemu czasowo na jej terytorium.

Właściwe organy jednej Umawiającej się Strony powiadomią przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny drugiej Umawiającej się Strony o skróceniu pobytu jej obywatelowi.

Artykuł  21

Obywatel jednej Umawiającej się Strony, który na terytorium drugiej Umawiającej się Strony utracił swój dokument podróży, zobowiązany jest powiadomić o tym właściwy organ tej Strony, na której terytorium dokument został utracony. Organ ten wyda temu obywatelowi zaświadczenie o zgłoszeniu utraty dokumentu podróży. Przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa ojczystego wystawi mu w zamian utraconego dokumentu nowy dokument podróży. Wyjazd na podstawie nowego dokumentu podróży może nastąpić zgodnie z przepisami Umawiającej się Strony, na której terytorium dokument został utracony.

Artykuł  22

Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać wzory dokumentów podróży, zaproszeń oraz wpisów w nich i odcisków stempli. W razie wprowadzenia nowych dokumentów podróży, zaproszeń oraz wpisów w nich i odcisków stempli lub ich zmiany organy te będą informować się o tym wzajemnie najpóźniej na trzydzieści dni przed ich wprowadzeniem lub zmianą, z równoczesnym przekazaniem wzorów.

Artykuł  23

Za czynności dokonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy właściwe organy Umawiających się Stron nie będą pobierać żadnych opłat.

Artykuł  24

Umawiające się Strony będą w miarę potrzeby wymieniać informacje oraz konsultować się w sprawach związanych ze stosowaniem niniejszej umowy.

Artykuł  25

W wypadkach wyjątkowych (klęsk żywiołowych, epidemii i innych poważnych zdarzeń) każda z Umawiających się Stron może wprowadzić na okres przejściowy ograniczenia wjazdu na jej terytorium. Obie Umawiające się Strony będą bezzwłocznie informować się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o wprowadzeniu i odwołaniu tego ograniczenia w miarę możliwości uprzednio, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji.

Postanowienia końcowe.

Artykuł  26
1.  Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany not stwierdzających jej przyjęcie zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron.
2.  Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim wypadku utraci ona moc po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.
Artykuł  27

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Moskwie dnia 5 lutego 1970 r.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

* Z dniem:

- 1 kwietnia 1998 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 7 lutego 2001 r. (Dz.U.01.15.156),

- 13 października 2000 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.00.87.978),

- 13 października 2000 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.00.87.979),

- 16 października 2000 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.00.87.981),

- 20 października 2000 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.00.87.982),

- 18 listopada 2000 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U.00.87.980),

- 12 stycznia 2001 r. nin. umowa traci moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 7 lutego 2001 r. (Dz.U.01.15.157).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.13.41

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw. Warszawa.1979.12.13.
Data aktu: 13/12/1979
Data ogłoszenia: 23/05/1980
Data wejścia w życie: 23/05/1980