Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu. Moskwa.1978.05.19.

Dz.U.80.10.27
KONWENCJA
o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu,
sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 maja 1978 r. została sporządzona w Moskwie Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 15 listopada 1979 r.

(Tekst konwencji jest zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA

o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu.

Państwa będące Stronami niniejszej konwencji, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

uznając, że przestrzeń kosmiczna może być użytkowana przez wszystkie Państwa bez jakiejkolwiek dyskryminacji, na zasadzie równości i zgodnie z prawem międzynarodwym, włączając w to Kartę Narodów Zjednoczonych i Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, w celu prowadzenia działalności w zakresie zdalnego badania Ziemi z kosmosu;

przeświadczone, że w działalności tej powinny być poszanowane suwerenne prawa Państw, a w szczególności ich niezbywalne prawo do rozporządzania swymi zasobami naturalnymi i informacjami o tych zasobach;

potwierdzając, że działalność w zakresie zdalnego badania Ziemi z kosmosu i współpraca międzynarodowa w tym kierunku powinny przyczyniać się do umacniania pokoju i wzajemnego zrozumienia między państwami oraz powinny być prowadzone dla dobra i w interesie wszystkich narodów, niezależnie od stopnia ich rozwoju ekonomicznego i naukowego;

przekonane o tym, że środki techniki kosmicznej mogą dostarczyć nowych i cennych informacji niezbędnych do badania zasobów naturalnych Ziemi, geologii, rolnictwa, leśnictwa, hydrologii, oceanografii, geografii i kartografii, meteorologii, kontroli stanu środowiska, a także do rozwiązania innych problemów związanych z systematycznymi badaniami Ziemi i otaczającej ją przestrzeni w interesie nauki i działalności gospodarczej Państw;

zdecydowane stworzyć sprzyjające warunki oraz niezbędne przesłanki techniczne i ekonomiczne dla rozszerzenia współpracy w dziedzinie efektywnego, praktycznego wykorzystania danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

W rozumieniu niniejszej konwencji:

a) określenie "zdalne badanie Ziemi z kosmosu" oznacza obserwacje i pomiary charakterystyk energetycznych i polaryzacyjnych promieniowania własnego i odbitego elementów lądu, oceanu i atmosfery Ziemi w różnych pasmach częstotliwości fal elektromagnetycznych, pozwalające na zlokalizowanie i opisanie charakteru zachodzących w czasie zmian parametrów i zjawisk przyrodniczych, naturalnych zasobów Ziemi i środowiska, jak również obiektów i tworów będących dziełem człowieka;

b) określenie "dane ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu" oznacza dane pierwotne uzyskane zdalnie poprzez odbiorniki zainstalowane na obiektach kosmicznych i przekazane z nich kanałami telemetrycznymi w postaci sygnałów elektromagnetycznych albo bezpośrednio w postaci filmów lub zapisów magnetycznych, jak również dane uzyskane po uprzednim przetworzeniu tego potoku danych i nadające się do wykorzystania w dalszej analizie;

c) określenie "informacja" oznacza produkt końcowy, będący wynikiem procesu analizy, rozszyfrowania i interpretacji danych ze zdalnego badania z kosmosu w połączeniu z danymi i wiadomościami pochodzącymi z innych źródeł;

d) określenie "zasoby naturalne Ziemi" oznacza zasoby przyrody będące częścią całokształtu naturalnych warunków bytu ludzi i stanowiące najważniejsze komponenty ich środowiska naturalnego, wykorzystywane w procesie produkcji społecznej w celu zaspokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa.

Artykuł  II

Umawiające się Strony będą współpracowały w przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu.

Artykuł  III

Szczegółowy wykaz, charakterystyki techniczne, zakres wymienionych wyżej danych, terminy ich dostarczania i warunki przekazywania, jak również zakres udziału zainteresowanych Umawiających się Stron w ich opracowywaniu i interpretacji tematycznej, będą określane w drodze dwustronnych lub wielostronnych porozumień między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  IV

Umawiająca się Strona, która dysponuje pierwotnymi danymi ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu o zdolności rozdzielczej w terenie większej niż 50 m, dotyczącymi terytorium innej Umawiającej się Strony, powstrzyma się od publikowania ich, przekazania komukolwiek bez wyraźnej zgody Umawiającej się Strony, do której należą terytoria poddane badaniu, ani nie wykorzysta tych danych w żaden inny sposób na szkodę tej Umawiającej się Strony.

Artykuł  V

Umawiająca się Strona, która uzyskała w drodze rozszyfrowania i tematycznej interpretacji jakiekolwiek dane ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, informacje o zasobach naturalnych lub potencjale ekonomicznym innej Umawiającej się Strony, powstrzyma się od opublikowania takiej informacji, przekazania jej komukolwiek bez wyraźnej zgody Umawiającej się Strony, do której należą badane terytoria i zasoby naturalne, ani też nie wykorzysta tej ani żadnej innej informacji w jakikolwiek sposób na szkodę tej Umawiającej się Strony.

Artykuł  VI

Umawiające się Strony ponoszą odpowiedzialność za prowadzone w ich krajach prace w zakresie wykorzystania danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, dotyczące terytorium innych Umawiających się Stron.

Artykuł  VII

Umawiające się Strony będą współpracowały, na zasadach uzgodnionych w porozumieniach dwustronnych lub wielostronnych, w zakresie tworzenia i doskonalenia niezbędnych środków technicznych i metod pomiaru, opracowywania i tematycznej interpretacji danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, a także w zakresie szkolenia odpowiednich specjalistów w celu szybkiego i najbardziej efektywnego praktycznego wykorzystania współczesnych środków techniki kosmicznej oraz danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu.

Artykuł  VIII
1. Umawiające się Strony będą rozstrzygały w duchu wzajemnego poszanowania, w drodze rokowań i konsultacji, problemy, które mogą wyniknąć w trakcie stosowania niniejszej konwencji.
2. Dla rozstrzygnięcia problemów, które mogą powstać w związku ze stosowaniem niniejszej konwencji, mogą być organizowane, w miarę potrzeby, narady przedstawicieli Umawiających się Stron na podstawie porozumień między zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  IX

Każda Umawiająca się Strona może zaproponować poprawki do niniejszej konwencji. Poprawki wchodzą w życie w stosunku do każdej Umawiającej się Strony, która je przyjęła, po ich zaakceptowaniu przez dwie trzecie Umawiających się Stron. Poprawka, która weszła w życie, staje się wiążąca w stosunkach do innych Umawiających się Stron od chwili przyjęcia przez nie tej poprawki.

Artykuł  X
1. Niniejsza konwencja podlega zatwierdzeniu przez państwa, które ją podpiszą, zgodnie z ich prawem. Konwencja wejdzie w życie po złożeniu dokumentów jej zatwierdzenia przez pięć Rządów, łącznie z Rządem Depozytariuszem konwencji.

W stosunku do Umawiających się Stron, które złożą dokumenty zatwierdzenia po wejściu konwencji w życie, wejdzie ona w życie w dniu złożenia przez nie dokumentów zatwierdzenia.

2. Niniejsza konwencja pozostanie w mocy przez okres 5 lat.

W stosunku do każdej z Umawiających się Stron, która na sześć miesięcy przed upływem powyższego pięcioletniego okresu i następnych okresów pięcioletnich nie wypowie konwencji, pozostanie ona w mocy na okres następnych pięciu lat.

Artykuł  XI
1. Do niniejszej konwencji może przystąpić każde państwo, podzielające jej cele i zasady. Dokumenty przystąpienia powinny być złożone Depozytariuszowi konwencji.
2. Przystąpienie nowego państwa stanie się skuteczne po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Depozytariusza dokumentu przystąpienia, o czym niezwłocznie zawiadomi on wszystkie Umawiające się Strony.
Artykuł  XII
1. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze zawiadomienia Depozytariusza o tym zamiarze. Zawiadomienie to odniesie skutek po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia przez Depozytariusza.
2. Wypowiedzenie konwencji nie będzie naruszało obowiązków współpracujących organizacji Umawiających się Stron, wynikających z zawartych przez nie porozumień roboczych i kontraktów.
Artykuł  XIII
1. Niniejsza konwencja zostanie złożona na przechowanie Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który będzie pełnił funkcję Depozytariusza.
2. Depozytariusz prześle wszystkim Umawiającym się Stronom uwierzytelnione kopie niniejszej konwencji i będzie informował je o wszystkich otrzymanych zawiadomieniach.
3. Niniejsza konwencja zostanie zarejestrowana przez Depozytariusza zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Artykuł  XIV

Niniejsza konwencja została sporządzona w czterech egzemplarzach, w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są równie autentyczne.

Sporządzono w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.10.27

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu. Moskwa.1978.05.19.
Data aktu: 19/05/1978
Data ogłoszenia: 10/04/1980
Data wejścia w życie: 24/12/1979