Peru-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Lima.1977.11.04.

Dz.U.79.26.151
UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 listopada 1977 roku została podpisana w Limie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Peru,

kierując się pragnieniem umocnienia więzów przyjaźni między narodami obu państw przez współpracę w dziedzinie kultury i sztuki, oświaty, nauki, prasy, radia, telewizji, kinematografii i sportu,

uznając zasady poszanowania suwerenności i nieingerencji żadnej ze Stron w sprawy wewnętrzne drugiej Strony,

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu wyznaczyły Pełnomocników, a mianowicie: (pominięto),

którzy uzgodnili, co następuje:

Artykuł  I

Umawiające się Strony podejmą wszelkie kroki zmierzające do lepszego wzajemnego poznania się obu narodów i w związku z tym postanawiają popierać dokonywanie przekładów i wydawanie dzieł literackich i naukowych autorów drugiego kraju, jak również wymianę informacji dotyczących rozwoju kultury, sztuki, oświaty, nauki i literatury oraz publikacji z tych dziedzin.

Artykuł  II

Umawiające się Strony będą popierać współpracę między instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i naukowymi Polski i Peru, polegającą na wymianie publikacji, filmów, scenariuszy teatralnych, wydawnictw muzycznych i nagrań, mikrofilmów i wszelkiego rodzaju wydawnictw z tych dziedzin.

Artykuł  III

Umawiające się Strony będą popierać wymianę wizyt artystów i wykonawców, muzykologów, dyrygentów, zespołów artystycznych, reżyserów teatralnych, profesorów wyższych uczelni, pisarzy, filmowców, dziennikarzy, twórców telewizyjnych i radiowych, a także innych osób zajmujących się sprawami kultury, oświaty, nauki i sportu.

Artykuł  IV

Każda z Umawiających się Stron udzieli ułatwień w realizacji na swoim terytorium wystaw artystycznych i naukowych, przedstawień teatralnych, widowisk muzycznych, recitali, koncertów, festiwali filmowych i wszelkich innych imprez artystycznych, które przyczyniałyby się do lepszego poznania kultury i nauki drugiego kraju.

Artykuł  V

Umawiające się Strony będą dążyć do rozwoju współpracy między instytucjami sportowymi obu państw i organizowania zawodów sportowych z udziałem sportowców Polski i Peru.

Artykuł  VI

Każda z Umawiających się Stron udzieli swego poparcia sprawie uczestnictwa działaczy kultury, oświaty i nauki drugiego kraju w międzynarodowych zjazdach, konferencjach, festiwalach i innych imprezach o charakterze kulturalnym i naukowym, odbywających się na terytorium danej Strony.

Artykuł  VII

Każda z Umawiających się Stron będzie chronić, na swoim terytorium, prawa autorskie autorów i wykonawców drugiego kraju w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla własnych autorów i wykonawców, zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym.

Artykuł  VIII

Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do ochrony na swoim terytorium dóbr kultury (artystycznych, archeologicznych i historycznych) drugiej Strony, a w szczególności do przeciwdziałania ich wwozowi, wywozowi i przenoszeniu własności, jeżeli opuściły terytorium drugiej Strony nielegalnie. Dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednej z Umawiających się Stron zostaną jej zwrócone na prośbę skierowaną w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  IX

Każda z Umawiających się Stron będzie ułatwiać wzajemny tymczasowy wwóz i wywóz dóbr kultury (artystycznych, archeologicznych i historycznych) Polski i Peru, jeżeli będą one wchodzić w skład wystaw organizowanych w ramach niniejszej umowy oraz po spełnieniu formalności prawnych upoważniających do ich tymczasowego wywozu. Państwo, w którym wymienione dobra kultury będą wystawiane, zapewni im właściwą ochronę oraz w przypadku, gdyby uległy uszkodzeniom w czasie przebywania na jego terytorium, konserwację, a także ich zwrot Stronie wysyłającej.

Artykuł  X

Każda z Umawiających się Stron będzie dążyć, w miarę możliwości, do uwzględniania wniosków drugiej Umawiającej się Strony, dotyczących zatrudnienia specjalistów z drugiego kraju.

Zakres i warunki tej współpracy zostaną uzgodnione w oddzielnych porozumieniach.

Artykuł  XI

Każda z Umawiających się Stron będzie, w miarę swych możliwości, przyznawać obywatelom drugiej Umawiającej się Strony, stypendia na studia podyplomowe i specjalistyczne.

Liczba stypendiów, ich warunki finansowe oraz dziedziny studiów, których stypendia dotyczą, będą uzgadniane odrębnie.

Artykuł  XII

Umawiające się Strony dążyć będą do zawarcia porozumienia o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów ukończenia szkół średnich i wyższych oraz stopni i tytułów naukowych.

Artykuł  XIII

Każda z Umawiających się Stron dążyć będzie do zapoznawania swego narodu z historią i współczesnym życiem narodu drugiej Umawiającej się Strony, w szczególności przez uwzględnianie odpowiednich informacji w podręcznikach szkolnych historii i geografii - po przeprowadzeniu w razie potrzeby konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną.

Artykuł  XIV

Umawiające się Strony uzgodniły powołanie Komisji Mieszanej w celu koordynowania realizacji niniejszej umowy oraz opracowywania programów wymiany.

Komisja ta, składająca się z przedstawicieli obydwu Rządów, zbierać się będzie na przemian w Warszawie i Limie, w terminach uzgodnionych przez Umawiające się Strony.

Artykuł  XV

Niniejsza umowa wejdzie w życie po wzajemnym zawiadomieniu w drodze dyplomatycznej o jej przyjęciu, zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres 5 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Wypowiedzenie Umowy nie będzie wpływać na realizację programu wymiany wykonywanego w chwili wypowiedzenia.

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Umowę niniejszą sporządzono w Limie, dnia czwartego listopada 1977 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czy obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 15 lutego 1979 roku.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020