Ustanowienie tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U.78.18.80
USTAWA
z dnia 20 lipca 1978 r.
o ustanowieniu tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Polska Rzeczpospolita Ludowa, jako państwo socjalistyczne, wyzwoliła wielkie siły twórcze narodu, stanowiące trwałą podstawę naszych osiągnięć. Ich dobitnym wyrazem jest również rozwój polskiej nauki i techniki oraz współudział naszego kraju w realizacji programu "Interkosmos", uwieńczony lotem pierwszego Polaka w przestrzeń kosmiczną.

Wspólny lot kosmiczny radziecko-polskiej załogi jest nowym, internacjonalistycznym symbolem stale pogłębiającej się przyjaźni i braterskiej współpracy między narodami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dla uczczenia i utrwalenia w pamięci pokoleń tego historycznego wydarzenia oraz w uznaniu męstwa i odwagi lotnika kosmonauty Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi, co następuje:

Art.  1.
1. Ustanawia się tytuł honorowy "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
2. Symbolem tytułu honorowego jest odznaka "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Art.  2.

Tytuł honorowy "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie za udział w locie kosmicznym oraz realizację zadań podczas lotu kosmicznego.

Art.  3.
1. Tytuł honorowy "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadaje Rada Państwa.
2. Tytuł honorowy nadaje się obywatelom polskim; tytuł ten może być nadawany również obywatelom innych państw.
Art.  4.

Osobie wyróżnionej tytułem honorowym "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" przysługuje dodatek z tytułu odznaczeń państwowych.

Art.  5.

Rada Państwa określa:

1) wzór odznaki tytułu honorowego,
2) tryb przedstawiania wniosku o nadaniu tytułu,
3) tryb wręczania odznaki i dyplomu o nadaniu tego tytułu,
4) sposób noszenia odznaki.
Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.18.80

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Ustanowienie tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Data aktu: 20/07/1978
Data ogłoszenia: 20/07/1978
Data wejścia w życie: 20/07/1978