Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.78.11.48
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 kwietnia 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232) oraz art. 13 i 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 i z 1976 r. Nr 40, poz. 231) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1976 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego (Dz. U. Nr 42, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po wyrazie "agentów" wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem i na końcu dodaje się wyrazy "oraz osób zajmujących się wytwórczością ludową i artystyczną";
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za koszty uzyskania przychodów uznaje się:

1) wydatki na nabycie przedmiotów majątkowych w celu wymiany zużytych przedmiotów:

a) jeżeli jednostkowy koszt nabycia przedmiotu nie przekracza 2.000 zł,

b) w zakładach przemysłu gastronomicznego i usług hotelarskich - w stosunku do przedmiotów majątkowych przeznaczonych do bezpośredniej działalności tych zakładów - jeżeli jednostkowy koszt nabycia przedmiotu nie przekracza 30.000 zł;

2) odpisy na zużycie przedmiotów majątkowych, jeżeli wydatki na ich nabycie nie są uznane za koszty uzyskania przychodów.";

3) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży rzeczy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym, zmniejsza się koszty ich nabycia lub wytworzenia o wartość odpisów na zużycie za okres po dniu 31 grudnia 1976 r.";

4) w § 8 ust. 1:
a) w pkt 13 po wyrazie "członków" dodaje się wyraz "załogi",
b) dodaje się pkt 15-17 w brzmieniu:

"15) ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona" za zagraniczne środki płatnicze przez osoby nie wymienione w pkt 13, jeżeli łączny obrót ze sprzedaży nie przekracza kwoty 36.000 zł rocznie,

16) ze sprzedaży przez rolników kopalin wydobytych z gruntów wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego, jeżeli do przychodów z tej sprzedaży stosuje się przepisy o podatku gruntowym, a działalność w tym zakresie nie jest rzemiosłem,

17) z prowadzenia żłobków i przedszkoli w mieszkaniach najwyżej dla 4 dzieci";

5) w § 9:
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osiągają w roku podatkowym obrót z tytułu wykonywania rzemiosła nie przekraczający 120.000 zł, a z tytułu prowadzenia zakładów gastronomicznych czynnych sezonowo - 180.000 zł, a czynnych przez cały rok 270.000 zł",

b) w ust. 3 po wyrazie "osoby" dodaje się wyraz "młodocianej" oraz liczbę "110.000" zastępuje się liczbą "180.000".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020