Opodatkowanie przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U.76.4.25
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1975 r.
w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.
Na podstawie art. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 76 ust. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339) zarządza się, co następuje:
§  1. Rybacy morscy i zalewowi osiągający przychody z tytułu dokonywania połowów na łodziach motorowych i kutrach opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, zwany dalej "ryczałtem", pod warunkiem:
1) posiadania karty rybackiej wydanej przez właściwy organ administracji morskiej,
2) zawarcia z właściwym państwowym przedsiębiorstwem skupu umowy kontraktacji na dostawę ryb.
§  2. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody rybaków morskich i zalewowych dokonujących połowów na łodziach wiosłowo-żaglowych, przy zachowaniu warunków określonych w § 1 pkt 1 i 2.
§  3. Osiąganie przez rybaka przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki skupu, związanych z wykonaniem umowy kontraktacji, na podstawie odrębnej umowy, a polegających na przeładunku, ważeniu, sortowaniu i przechowywaniu ryb, nie powoduje utraty uprawnienia do opłacania ryczałtu lub zwolnienia od opodatkowania.
§  4. Rybacy dokonujący połowów na łodziach motorowych opłacają ryczałt według następujących stawek:
1) na łodziach otwartych - 0,5%,
2) na łodziach pokładowych - 1%

- wartości każdorazowo dostarczanych ryb oraz przychodów z usług, o których mowa w § 3.

§  5.
1. Rybacy dokonujący połowów na kutrach opłacają ryczałt według następujących stawek:
Podstawa opodatkowania w złotych Stawki procentowe ryczałtu od podstawy opodatkowania
do 300.000
od nadwyżki 1,0
ponad
" 300.000 " 400.000 2,0
" 400.000 " 500.000 2,5
" 500.000 " 600.000 3,0
" 600.000 " 700.000 3,5
" 700.000 " 800.000 4,0
" 800.000 " 900 000 4,5
" 900.000 " 1.000.000 5,0
" 1.000.000 " 6,0
2. Podstawę opodatkowania stanowi wartość dostarczonych w danym roku podatkowym ryb oraz suma przychodów z usług, o których mowa w § 3.
§  6.
1. Rybacy dokonujący sprzedaży ryb także innym nabywcom niż państwowe przedsiębiorstwa skupu opłacają ryczałt według stawek określonych w § 4 lub w § 5 ust. 1 na podstawie składanych płatnikowi wykazów określających nabywców, ilość sprzedanych ryb i kwoty uzyskane ze sprzedaży.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, rybak obowiązany jest składać płatnikowi w terminie do dnia 7 następnego miesiąca za miesiąc, w którym dokonał sprzedaży.
§  7.
1. Do obliczania i poboru ryczałtu obowiązane są jako płatnicy państwowe przedsiębiorstwa skupu przy każdej wypłacie z tytułu lub na poczet należności za dostarczone przez rybaka ryby oraz wykonane usługi, a także z tytułu określonego w § 6 ust. 1.
2. Pobrane kwoty ryczałtu płatnicy obowiązani są wpłacać na rachunek budżetu rady narodowej stopnia podstawowego, właściwej według miejsca zamieszkania rybaka, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły.
3. Płatnicy określeni w ust. 1 obowiązani są do prowadzenia ewidencji pobranych kwot ryczałtu, składania terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego w terminach określonych w ust. 2 wykazów osób, od których pobrano ryczałt, ze wskazaniem podstawy opodatkowania, stawki, według której ryczałt obliczono, oraz kwoty pobranego ryczałtu.
§  8. Jeżeli rybak opłacający ryczałt lub zwolniony od opodatkowania na podstawie niniejszego rozporządzenia obok przychodów z rybołówstwa osiąga inne przychody podlegające opodatkowaniu, przychody te opodatkowuje się odrębnie, przy czym przy określaniu stawek podatku dochodowego nie bierze się pod uwagę przychodów osiągniętych z rybołówstwa.
§  9.
1. Na wniosek płatnika rybakowi opłacającemu ryczałt może być cofnięte prawo do opłacania ryczałtu, jeżeli:
1) nie wykonał zawartej umowy kontraktacji dokonując jednocześnie sprzedaży ryb innym nabywcom niż państwowe przedsiębiorstwo skupu w udowodnionym rozmiarze umożliwiającym wykonanie umowy kontraktacji lub
2) zostanie udowodnione, że wykazane przychody opodatkowane w trybie § 6 nie obejmują całości przychodów z tego tytułu.
2. W razie wątpliwości, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego zasięga opinii Zrzeszenia Rybaków Morskich.
3. W razie powstania okoliczności uzasadniających cofnięcie prawa do opłacania ryczałtu rybak zostanie na podstawie decyzji właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego opodatkowany na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy.
§  10. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich (Dz. U. z 1949 r. Nr 39, poz. 280, z 1954 r. Nr 57, poz. 286 i z 1962 r. Nr 22, poz. 99).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020