Zawieranie przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.

Dz.U.76.29.172
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1976 r.
w sprawie zawierania przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:
§  1. Uspołecznione zakłady pracy są obowiązane zawierać na swój koszt umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wypadkami przy pracy:
1) obywateli państw obcych zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy i obywateli polskich delegowanych lub skierowanych do pracy za granicą - jeżeli obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia wynika ze stosunku prawnego z kontrahentem zagranicznym,
2) pracowników gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, lotnictwa, służby zagranicznej i handlu zagranicznego, zatrudnionych na stanowiskach, które określają właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Centralną Radą Związków Zawodowych.
§  2. Uspołecznione zakłady pracy mogą zawierać na swój koszt umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wypadkami przy pracy osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie przysługują im świadczenia z tytuł wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§  3. Świadczenia z umów ubezpieczenia, o których mowa w § 1 i 2, przysługują niezależnie od świadczeń z tytułu wypadku przy pracy wypłacanych z innych środków państwowych albo z innego ubezpieczenia.
§  4.
1. Uspołecznione zakłady pracy mogą zawierać na swój koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek wypadku osobom, którym nie przysługują od tych zakładów świadczenia z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Zawieranie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, przez jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe regulują odrębne przepisy.
§  5. Do umów ubezpieczenia, o których mowa w § 1 i 2 oraz § 4 ust. 1, mają zastosowanie zasady określone w warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia lub wznowienia tych umów.
§  6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wygaśnięcia niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy (Dz. U. Nr 32, poz. 218).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.29.172

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zawieranie przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.
Data aktu: 18/08/1976
Data ogłoszenia: 21/08/1976
Data wejścia w życie: 21/08/1976