Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.76.28.167
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1976 r.
w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Wodnej, zwany dalej "funduszem".
§  2.
1. Fundusz powstaje z opłat pobieranych za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych stanowiących własność Państwa.
2. Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.
§  3.
1. Na fundusz terenowy przeznacza się 70% wpływów z opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
2. Na fundusz centralny przeznacza się 30% wpływów z opłat określonych w ust. 1 oraz wpływy z opłat za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę i spław, a także za wydobywanie materiałów z wód stanowiących własność Państwa.
§  4.
1. Środkami funduszu terenowego dysponuje wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego), a środkami funduszu centralnego Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz z właściwym wojewodą (prezydentem miasta stopnia wojewódzkiego) może przeznaczyć nie wykorzystane środki funduszu terenowego danego województwa na zwiększenie funduszu terenowego innego województwa.
§  5. Środki funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów lub dofinansowywanie przedsięwzięć zmierzających do kompleksowego rozwiązywania zadań w dziedzinie gospodarki wodnej. W szczególności środki te przeznacza się na:
1) budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń służących do:
a) wspólnego oczyszczania ścieków doprowadzanych odrębnymi systemami kanalizacyjnymi z co najmniej dwóch zakładów, jak również służących do intensyfikacji procesów samooczyszczania wód,
b) wielokrotnego wykorzystywania wody w systemach obiegów zamkniętych,
c) odzysku surowców zawartych w ściekach oraz odsalania wód kopalnianych,
d) wykorzystywania ścieków i osadów do celów rolniczych i innych celów gospodarczych,
e) ochrony brzegów przed niszczącym działaniem wód,
2) eksploatację urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) i d), a także inne zabiegi związane z usuwaniem zanieczyszczeń z powierzchni wód,
3) budowę i wyposażenie w aparaturę i sprzęt pomiarowy automatycznych stacji kontroli i pomiarów zanieczyszczenia wód,
4) pomoc w budowie małych zbiorników wodnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych wsi oraz innych urządzeń wodnych, wykonywanych w ramach czynów społecznych,
5) ochronę przed powodzią i zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
6) przedsięwzięcia i zabiegi związane z zarybianiem i utrzymaniem ryb w wodach stanowiących własność Państwa,
7) upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ochrony wód i oszczędnej gospodarki wodą.
§  6. Inwestycje, na które przeznaczane są środki funduszu, mogą być realizowane, jeżeli zostały ujęte w nakładach określonych w narodowych planach społeczno-gospodarczych.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020