Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.

Dz.U.76.1.7
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych (Dz. U. Nr 23, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1) wyrazy "Główny Urząd Miar" i "Prezes Głównego Urzędu Miar" użyte w tekście rozporządzenia w odpowiednim przypadku zastępuje się wyrazami "Polski Komitet Normalizacji i Miar" i "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar" w odpowiednim przypadku;
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwość miejscowa Urzędu Probierczego:

1) w Krakowie obejmuje województwa: bielskie, częstochowskie, gorzowskie, jeleniogórskie, kaliskie, katowickie, kieleckie, konińskie, koszalińskie, miejskie krakowskie, krośnieńskie, legnickie, leszczyńskie, nowosądeckie, opolskie, pilskie, poznańskie, przemyskie, rzeszowskie, szczecińskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, wałbrzyskie, wrocławskie i zielonogórskie,

2) w Warszawie obejmuje województwa: stołeczne warszawskie, bialskopodlaskie, białostockie, bydgoskie, chełmskie, ciechanowskie, elbląskie, gdańskie, lubelskie, łomżyńskie, miejskie łódzkie, olsztyńskie, ostrołęckie, piotrkowskie, płockie, radomskie, siedleckie, sieradzkie, skierniewickie, słupskie, suwalskie, toruńskie, włocławskie i zamojskie."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.1.7

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Data aktu: 29/12/1975
Data ogłoszenia: 15/01/1976
Data wejścia w życie: 15/01/1976