Zwolnienie nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.75.46.246
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1975 r.
w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn:
1) nabycie w drodze spadku:
a) przedmiotów wyposażenia mieszkania, z wyjątkiem mebli stylowych (antyki), pościeli, odzieży, z wyjątkiem futer ze skór szlachetnych zwierząt futerkowych, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej,
b) dzieł sztuki będących przedmiotem twórczości spadkodawcy i materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,
c) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków,
d) praw do używania przez trzy miesiące od dnia otwarcia spadku mieszkania i urządzenia domowego przez małżonka i inne osoby bliskie spadkodawcy zamieszkałe z nim do dnia otwarcia spadku,
e) przedmiotów luksusowych o wartości nie przekraczającej łącznie kwoty 5.000 zł na rzecz każdego z nabywców,
2) nabycie przez rzemieślnika w drodze darowizn maszyn, urządzeń i narzędzi otrzymanych z zagranicy pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia w urzędzie terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego właściwego dla wymiaru podatku od spadków i darowizn, że otrzymane maszyny, urządzenia lub narzędzia zainstaluje w prowadzonym przez siebie zakładzie rzemieślniczym i w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie sprzeda ich lub nie przekaże bezpłatnie osobom trzecim. Niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia.
§  1a. 1  
1. Obniża się o 50% podatek należny od nabycia w drodze darowizny przez małżonka i zstępnych darczyńcy:
1) domu jednorodzinnego i samodzielnego lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielczego prawa do lokalu,

jeżeli obdarowani ci do dnia dokonania darowizny zamieszkiwali razem z darczyńcą w tym domu lub lokalu.

2. Obniża się o 50% podatek należny od nabycia w drodze spadku przez małżonka i zstępnych spadkodawcy:
1) domu jednorodzinnego i samodzielnego lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielczego prawa do lokalu,

jeżeli spadkobiercy ci nie zamieszkiwali do dnia otwarcia spadku w tym domu lub lokalu, a spadkobierca zamierzający w nim zamieszkać przekaże do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej lub terenowego organu administracji państwowej dotychczas zajmowane mieszkanie.

3. Jeżeli przedmiotem darowizny lub spadku są również inne rzeczy lub prawa nie wymienione w ust. 1 lub 2, w pierwszej kolejności ustala się nadwyżkę wartości rzeczy lub praw wymienionych w ust. 1 i 2 ponad kwotę wolną od podatku i stosuje się obniżkę części podatku należnego od tej nadwyżki.
§  1b. 2  
1. W razie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, wymiaru podatku od spadków i darowizn dokonuje się zaliczając nabywcę do grupy podatkowej wynikającej z osobistego stosunku nabywcy do osoby, która poprzednio była właścicielem lub samoistnym posiadaczem nieruchomości.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie, w razie gdy wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie został złożony do sądu do dnia 31 grudnia 1980 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.
1 § 1a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1979 r. (Dz.U.79.8.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1979 r.
2 § 1b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1979 r. (Dz.U.79.8.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1979 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020