Właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.

Dz.U.75.37.202
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 listopada 1975 r.
w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.
Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy udzielaniu ulg w spłacie i umarzaniu:
1) zobowiązań podatkowych należnych od jednostek gospodarki nie uspołecznionej i ludności,
2) zobowiązania pieniężnego określonego w art. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288),
3) należności scalonych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności (Dz. U. z 1969 r. Nr 17, poz. 130),
4) podatków obrotowego i dochodowego należnych od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, z wyjątkiem podatku scalonego przypadającego od jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych,
5) podatków od wynagrodzeń, od nieruchomości, od nabycia praw majątkowych oraz opłaty skarbowej należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej

- zwanych dalej należnościami.

§  2. Naczelnicy gmin i naczelnicy miast są uprawnieni do:
1) odraczania i rozkładania na raty należności bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty,
2) umarzania należności, jeżeli łączna kwota wszystkich zaległych należności nie przekracza 50.000 zł; łączna kwota należności umorzonych zobowiązanemu w ciągu roku nie może przekroczyć 50.000 zł.
§  3.
1. Prezydenci miast oraz naczelnicy dzielnic są uprawnieni do:
1) odraczania i rozkładania na raty należności bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty,
2) umarzania należności, jeżeli łączna zaległa kwota wszystkich zaległych należności nie przekracza 100.000 zł; łączna kwota należności umorzonych zobowiązanemu w ciągu roku nie może przekraczać 100.000 zł.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują również naczelnikom miast stanowiących powiaty przed dniem 1 czerwca 1975 r., wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz. U. Nr 17, poz. 94).
§  4. Wojewodowie są uprawnieni do umarzania należności bez ograniczenia kwoty.
§  5. Jeżeli terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego w toku rozpatrywania skierowanej do niego sprawy stwierdzi, że umorzenie należności przekracza jego uprawnienia określone w § 2 lub 3, przekazuje sprawę wraz z opinią terenowemu organowi administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
§  6. Przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia należności określonych w § 1 pkt 4 i 5 terenowy organ administracji państwowej zasięga opinii banku finansującego działalność danej organizacji lub jednostki.
§  7.
1. Umorzenie zaległych należności pociąga za sobą umorzenie dodatku (odsetek) za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych w odpowiednim stosunku.
2. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio, gdy umorzenie dotyczy samego dodatku (odsetek) za zwłokę.
§  8. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) wojewodach - należy przez to rozumieć również Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydenta Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Łodzi,
2) naczelnikach gmin - należy przez to rozumieć również naczelników miast i gmin.
§  9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 26, poz. 155).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.37.202

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.
Data aktu: 11/11/1975
Data ogłoszenia: 18/11/1975
Data wejścia w życie: 18/11/1975