Zm.: rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.

XDz.U.75.2.7
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 1974 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110) oraz art. 175 § 2 i art. 212 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych (Dz. U. Nr 31, poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Należności sądowe mogą być umorzone na wniosek dłużnika w części lub w całości, jeżeli wykaże należycie, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby dla dłużnika lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. O rozłożeniu na raty i odraczaniu zapłaty należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądami powszechnymi, okręgowymi sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przed Sądem Najwyższym, z wyjątkiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, rozstrzyga ostatecznie prezes sądu właściwego do ściągnięcia należności.

2. O umorzeniu należności sądowych orzeczonych w postępowaniu określonym w ust. 1, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ust. 3, rozstrzyga ostatecznie:

1) jeżeli należność nie wynosi więcej niż 5.000 zł - prezes sądu właściwego do ściągnięcia należności,

2) jeżeli należność przewyższa 5.000 zł, lecz nie wynosi więcej niż 30.000 zł - prezes sądu wojewódzkiego,

3) jeżeli należność przewyższa 30.000 zł - Minister Sprawiedliwości.

3. O umorzeniu należności sądowych, których ściągnięcie należy do okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, orzeczonych w postępowaniu przed tymi sądami lub przed Sądem Najwyższym rozstrzyga ostatecznie prezes okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego do ściągnięcia należności.

4. Przewidziane w ust. 1-3 uprawnienia prezesa sądu wojewódzkiego lub prezesa okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługują również kierownikom ośrodków zamiejscowych tych sądów, uprawnienia zaś prezesa sądu powiatowego - przewodniczącemu wydziału zamiejscowego sądu powiatowego.";

3) dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§  5a. 1. O rozłożeniu na raty i odraczaniu zapłaty należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądami wojskowymi oraz przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego rozstrzyga ostatecznie szef sądu właściwego do ściągania należności.

2. O umorzeniu należności sądowych orzeczonych w postępowaniu określonym w ust. 1 rozstrzyga ostatecznie:

1) jeżeli należność nie wynosi więcej niż 30.000 zł - szef sądu właściwego do ściągnięcia należności,

2) jeżeli należność przewyższa 30.000 zł - Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.";

4) w § 6 wyrazy: "prezes sądu" użyte w odpowiednim przypadku zastępuje się wyrazami: "prezes (szef) sądu" w tym samym przypadku.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.2.7

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Data aktu: 20/12/1974
Data ogłoszenia: 25/01/1975
Data wejścia w życie: 25/01/1975