Zasady organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.75.17.93
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. Wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast i dzielnic wykonują powierzone im zadania przy pomocy podległych im urzędów:
1) wojewoda - urzędu wojewódzkiego, a w województwie wrocławskim i mieście Wrocławiu - Urzędu Województwa i Miasta,
2) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
3) Prezydent Miasta Krakowa - Urzędu Miasta Krakowa,
4) Prezydent Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi,
5) prezydent innego miasta i naczelnik miasta - urzędu miejskiego,
6) naczelnik dzielnicy - urzędu dzielnicowego.
§  2. Pracą urzędów kierują wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast i dzielnic osobiście oraz przy pomocy swoich zastępców. W mieście, w którym nie ma stanowiska zastępcy naczelnika miasta, funkcje zastępcy naczelnika pełni sekretarz urzędu miejskiego lub pracownik wyznaczony przez naczelnika miasta.
§  3.
1. W urzędach wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych są tworzone wydziały.
2. Zamiast wydziałów mogą być tworzone jednostki organizacyjne o innej nazwie (w szczególności biura, komisje, kuratoria), do których stosuje się odpowiednio przepisy o wydziałach.
3. Urzędy miejskie w miastach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców mają strukturę bezwydziałową. Bieżącą pracą urzędu kieruje sekretarz urzędu miejskiego. W uzasadnionych wypadkach naczelnik miasta może za zgodą wojewody tworzyć w tych urzędach wydziały lub referaty.
§  4. Wydziały tworzy, biorąc za podstawę wykaz tych jednostek zawarty w załączniku do rozporządzenia:
1) wojewoda - w urzędzie wojewódzkim,
2) prezydent (naczelnik) miasta - w urzędzie miejskim,
3) naczelnik dzielnicy - w urzędzie dzielnicowym.
§  5.
1. W wypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi terenowy organ administracji państwowej może:
1) zaniechać utworzenia wydziału,
2) łączyć wydziały,
3) utworzyć wydział nie przewidziany w wykazie.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, właściwy organ decyduje za zgodą organu administracji stopnia wojewódzkiego, a w odniesieniu do wydziałów wchodzących w skład urzędu wojewódzkiego - za zgodą Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
3. W razie zaniechania tworzenia wydziału terenowy organ administracji państwowej powierza czynności przewidziane dla tego wydziału w całości lub części:
1) innemu wydziałowi lub
2) jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 65 ust. 2 ustawy o radach narodowych.
4. W wypadku określonym w ust. 3 pkt 2 terenowy organ administracji państwowej może upoważnić kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej do załatwiania w jego imieniu określonych spraw z zakresu administracji państwowej, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.
§  6.
1. Do wydziałów należy prowadzenie spraw objętych właściwością terenowych organów administracji państwowej w zakresie ustalonym przez te organy.
2. Zakres czynności wydziałów określają właściwe terenowe organy administracji państwowej na podstawie wytycznych organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, a w odniesieniu do wydziałów wchodzących w skład urzędu wojewódzkiego zakres ten ustalają wytyczne Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
3. Dyrektor (kierownik) wydziału dokonuje szczegółowego podziału czynności między pracowników, kierując się zasadą sprawności działania.
§  7.
1. W mieście Poznaniu prezydent miasta tworzy ekspozytury urzędu miejskiego dla załatwiania indywidualnych spraw ludności.
2. Prezydent miasta tworząc ekspozytury określa:
1) jakie sprawy należące do zakresu czynności niektórych wydziałów urzędu miejskiego będą załatwiane przez pracowników tych wydziałów pracujących w ekspozyturze,
2) terytorialny zasięg działania ekspozytury oraz jej organizację.
3. Prezydent miasta może powołać kierownika ekspozytury.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w innych miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców, w których powołano ekspozytury.
§  8.
1. Terenowe organy administracji państwowej określają organizację wewnętrzną wydziałów wchodzących w skład urzędów, kierując się przepisami niniejszego rozporządzenia oraz względami racjonalnej organizacji pracy.
2. Wydziały w urzędach wojewódzkich mogą być dzielone na oddziały (działy), jeżeli charakter spraw i nasilenie wykonywania pokrewnych czynności uzasadnia utworzenie oddziału (działu) i zatrudnienia w nim co najmniej 8 pracowników.
3. Wydziały w urzędach miejskich miast liczących powyżej 150 tys. mieszkańców oraz w urzędach dzielnicowych mogą być dzielone na oddziały, jeżeli charakter spraw i nasilenie wykonywania pokrewnych czynności uzasadnia utworzenie oddziału i zatrudnienia w nim co najmniej 5 pracowników.
4. Podział wydziału na oddziały (działy) z pominięciem kryteriów ustalonych w ust. 2 i 3 może nastąpić tylko wyjątkowo, jeżeli zakres czynności wydziału obejmuje sprawy należące do dwu lub więcej dziedzin administracji i gospodarki. Ponadto w urzędach miejskich podział wydziałów na oddziały z pominięciem kryteriów ustalonych w ust. 3 może nastąpić za zgodą wojewody, jeżeli za takim podziałem przemawia nasilenie spraw w wydziale.
5. Organizację wewnętrzną wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych inspektoratów obrony cywilnej określają właściwe terenowe organy administracji państwowej z uwzględnieniem ramowej struktury i zasad ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w uzgodnieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
§  9.
1. W urzędach dzielnicowych mogą być tworzone wspólne wydziały dla dwu lub więcej urzędów dzielnicowych.
2. Tworzenie wspólnych wydziałów następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych naczelników dzielnic i za zgodą prezydenta miasta (wojewody); porozumienie powinno określać, któremu organowi wspólny wydział podlega pod względem organizacyjnym i osobowym.
3. Wspólny wydział w zakresie prowadzonych spraw podlega naczelnikowi dzielnicy właściwemu w tych sprawach.
§  10.
1. Prezydent (naczelnik) miasta może powierzyć prowadzenie spraw ze swojego zakresu działania pracownikowi urzędu podległego prezydentowi (naczelnikowi) innego miasta położonego na terenie tego samego województwa, w tym również wydawanie decyzji administracyjnych z jego upoważnienia.
2. Powierzenie prowadzenia spraw i upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (ust. 1) następuje za zgodą wojewody i w porozumieniu z zainteresowanymi prezydentami (naczelnikami) miast.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do:
1) naczelników dzielnic w stosunku do innych naczelników dzielnic w mieście podzielonym na dzielnice,
2) naczelników gmin (miast i gmin) w stosunku do innych naczelników gmin (miast i gmin),
3) naczelników gmin (miast i gmin) w stosunku do prezydentów (naczelników) miast.
4. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio w wypadkach określonych w ust. 1-3.
§  11.
1. Wydziałami w urzędach wojewódzkich i w urzędzie miejskim w Poznaniu kierują dyrektorzy, a wydziałami w urzędach miejskich i dzielnicowych - kierownicy.
2. W urzędzie wojewódzkim kierownikiem wojewódzkiej komisji planowania jest przewodniczący, kuratorium oświaty i wychowania - kurator, wydziału zdrowia i opieki społecznej - lekarz wojewódzki, wojewódzkiego inspektoratu obrony cywilnej - szef, a wojewódzkiej komendy straży pożarnych - komendant. Przepis ten stosuje się również do odpowiednich jednostek organizacyjnych w urzędach miejskich i dzielnicowych; w urzędach tych kierownikiem wydziału oświaty i wychowania jest inspektor oświaty i wychowania.
3. Dyrektorzy i kierownicy wydziałów są odpowiedzialni przed terenowym organem administracji państwowej za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.
4. Powoływanie zastępców dyrektora i kierownika wydziału następuje tylko w razie rzeczywistej potrzeby zapewnienia właściwego kierowania wykonywaniem zadań wydziału.
§  12.
1. W celu zapewnienia obsługi rad narodowych tworzy się:
1) w urzędach wojewódzkich - biuro wojewódzkiej rady narodowej,
2) w urzędach miejskich miast liczących powyżej 150 tys. mieszkańców - biuro miejskiej rady narodowej, a w urzędach dzielnicowych - biuro dzielnicowej rady narodowej,

podporządkowane w zakresie załatwianych spraw przewodniczącemu właściwej rady narodowej.

2. Biurem wojewódzkiej rady narodowej kieruje dyrektor, a biurami miejskiej i dzielnicowej rady narodowej - kierownicy.
3. W pozostałych urzędach terenowych organów administracji państwowej obsługę rady narodowej wykonuje pracownik lub pracownicy urzędu wyznaczeni przez właściwy organ administracji. Pracownicy ci są podporządkowani przewodniczącemu właściwej rady narodowej.
§  13.
1. Terenowe organy administracji państwowej ustalają statuty organizacyjne podległych im urzędów.
2. Statut organizacyjny powinien w szczególności zawierać:
1) wykaz wydziałów wchodzących w skład urzędu i ich organizację wewnętrzną,
2) zakres czynności wydziałów,
3) zakres spraw, które poza zastrzeżonymi przez terenowy organ administracji państwowej do własnej aprobaty będą załatwiane z upoważnienia tego organu przez dyrektorów (kierowników) wydziałów.
3. Terenowy organ administracji państwowej może poza statutem upoważnić innych pracowników wydziałów do załatwiania określonych spraw w jego imieniu, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych.
§  14. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) o wojewodzie - należy przez to rozumieć również Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydenta Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Łodzi,
2) o urzędzie wojewódzkim - należy przez to rozumieć również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia.
§  15. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 47, poz. 280).
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1975 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYDZIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH, MIEJSKICH I DZIELNICOWYCH

I. WYDZIAŁY URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH

1. biuro organizacyjno-prawne i kadr

2. biuro wojewódzkiej rady narodowej

3. wydział kontroli i instruktażu

4. wojewódzka komisja planowania

5. wydział finansowy

6. kuratorium oświaty i wychowania*)

7. wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu

8. wydział spraw wewnętrznych

9. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

10. wydział zdrowia i opieki społecznej

11. wydział handlu i usług

12. wydział komunikacji

13. wydział kultury i sztuki

14. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

15. wydział do spraw wyznań

16. wydział budżetowo-gospodarczy

17. wydział kultury fizycznej i turystyki

18. wojewódzka komenda straży pożarnych

19. sekretariat wojewódzkiego komitetu obrony

20. wojewódzki inspektorat obrony cywilnej,

a w urzędach:

Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Krakowa i Miasta Łodzi oraz w Urzędzie Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia zamiast wydziału gospodarki terenowej i ochrony środowiska mogą być tworzone wydziały:

1) gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,

2) gospodarki komunalnej i spraw lokalowych.

II. WYDZIAŁY URZĘDÓW MIEJSKICH

1) Miasta liczące powyżej 300 tys. mieszkańców

1. biuro organizacyjno-prawne i kadr

2. miejska komisja planowania

3. wydział finansowy

4. wydział oświaty i wychowania

5. wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu

6. wydział spraw wewnętrznych

7. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

8. wydział handlu i usług

9. wydział komunikacji

10. wydział kultury i sztuki

11. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

12. wydział kultury fizycznej i turystyki

13. wydział ogólno-gospodarczy

14. urząd stanu cywilnego;

2) Miasta liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców

1. biuro ogólno-organizacyjne

2. miejska komisja planowania

3. wydział finansowy

4. wydział oświaty i wychowania

5. wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu

6. wydział spraw wewnętrznych

7. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

8. wydział handlu i usług

9. wydział komunikacji

10. wydział kultury i sztuki

11. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

12. wydział kultury fizycznej i turystyki

13. urząd stanu cywilnego;

3) Miasta liczące od 50 do 150 tys. mieszkańców

1. biuro ogólno-organizacyjne

2. miejska komisja planowania

3. wydział finansowy

4. wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu

5. wydział oświaty i wychowania

6. wydział spraw wewnętrznych

7. wydział gospodarki terenowej i ochrony środowiska

8. wydział handlu i usług

9. wydział komunikacji

10. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

11. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

12. urząd stanu cywilnego;

4) Miasta liczące od 20 do 50 tys. mieszkańców

1. wydział ogólny

2. wydział finansowy

3. miejska komisja planowania

4. wydział oświaty i wychowania

5. wydział spraw wewnętrznych

6. wydział gospodarki terenowej

7. wydział handlu i usług

8. wydział komunikacji

9. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

10. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

11. urząd stanu cywilnego,

a ponadto

w urzędach miejskich - miejskie inspektoraty obrony cywilnej, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

III. WYDZIAŁY URZĘDÓW DZIELNICOWYCH

1. biuro ogólno-organizacyjne

2. dzielnicowa komisja planowania

3. wydział finansowy

4. wydział oświaty i wychowania

5. wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu

6. wydział spraw wewnętrznych

7. wydział gospodarki przestrzennej i architektury

8. wydział gospodarki komunalnej i spraw lokalowych

9. wydział handlu i usług

10. wydział komunikacji

11. wydział kultury, kultury fizycznej i turystyki

12. wydział zatrudnienia i spraw socjalnych

13. dzielnicowy inspektorat obrony cywilnej

14. urząd stanu cywilnego.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020