Przystąpienie Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Dz.U.74.9.56
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1974 r.
w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 42 ustęp 5 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji przez Socjalistyczną Republikę Rumunii dnia 23 stycznia 1973 r. i przez Finlandię dnia 27 czerwca 1973 r.
Dokument przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii zawiera następujące oświadczenie:

"Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, zgodnie z artykułem 48 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 roku, że nie uważa się za związaną artykułem 47 Konwencji stwierdzającym, że każdy spór między dwiema lub wieloma Umawiającymi się Stronami, dotyczący interpretacji lub stosowania Konwencji, który nie został rozstrzygnięty w drodze rokowań lub w inny sposób, może być wniesiony do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na żądanie którejkolwiek z zainteresowanych Umawiających się Stron.

Socjalistyczna Republika Rumunii uważa, że tego rodzaju spory mogą być wniesione do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jedynie za zgodą wszystkich stron w sporze w każdym indywidualnym przypadku."

Zgodnie z artykułem 43 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie dla Socjalistycznej Republiki Rumunii dnia 23 kwietnia 1973 r., a dla Finlandii dnia 25 września 1973 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że dnia 3 marca 1972 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii powiadomił Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż zgodnie z artykułem 46 wymienionej konwencji będzie ona miała zastosowanie do wyspy Guernsey. W myśl artykułu 46 ustęp 2 powyższa konwencja nabrała mocy obowiązującej w stosunku do wyspy Guernsey z dniem 1 czerwca 1972 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1974.9.56

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przystąpienie Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Data aktu: 31/01/1974
Data ogłoszenia: 05/03/1974
Data wejścia w życie: 05/03/1975