Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.74.21.122
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1974 r.
w sprawie najniższych emerytur i rent.
Rządowy program realizacji postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, akceptowany uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 stycznia 1974 r., wśród postanowień zmierzających do polepszenia warunków życia emerytów i rencistów zakłada podwyższenie emerytur i rent najniższych. W celu wykonania tych założeń Rada Ministrów na podstawie art. 18 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 137) oraz art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 341) zarządza, co następuje:
§  1. Ustala się następujące kwoty najniższych emerytur i rent:
1) emerytura - 1.100 zł,
2) renta inwalidzka dla inwalidy:
- I i II grupy - 1.050 zł,
- III grupy - 850 zł,
3) renta rodzinna dla:
- 1 osoby - 900 zł,
- 2 osób - 1.000 zł,
- 3 lub więcej osób - 1.100 zł.
§  2.
1. Jeżeli podstawę wymiaru emerytury pracownika zatrudnionego dorywczo lub w niepełnym wymiarze czasu pracy stanowi zarobek niższy od kwoty określonej w § 1 pkt 1, wysokość emerytury równa się kwocie podstawy jej wymiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rent inwalidzkich i rodzinnych.
§  3. Emerytury i renty w kwotach określonych w § 1 i 2 nie obejmują:
1) dodatków rodzinnych,
2) dodatku z tytułu odznaczeń państwowych,
3) dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów,
4) dodatku z tytułu pracy nauczycielskiej,
5) wzrostu emerytury z tytułu pracy przez okres ponad 10 lat w Polsce Ludowej,
6) wzrostu renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa spowodowanego wypadkiem w zatrudnieniu lub chorobą zawodową,
7) 15-procentowego dodatku dla emerytów wojskowych i milicyjnych, którzy są inwalidami.
§  4.
1. Emerytury i renty przyznane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w kwotach niższych niż określone w § 1 podwyższa się do tych kwot; podwyżka nie może wynosić jednak mniej niż 125 zł miesięcznie.
2. Emerytury i renty przyznane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia osobom, o których mowa w § 2, podwyższa się o 100 zł miesięcznie.
3. Ekwiwalent za wzrost czynszu mieszkaniowego przysługujący do emerytur i rent w dniu wejścia w życie rozporządzenia wypłaca się nadal w dotychczasowej wysokości.
§  5.
1. Osobom uprawnionym do emerytur i rent inwalidzkich, o których mowa w § 1 i 2, przyznaje się dodatek w kwocie 60 zł miesięcznie, jeżeli mają one na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka.
2. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje również do emerytur i rent inwalidzkich wyższych niż określone w § 1 i 2, jednak nie przekraczających kwoty 1.500 zł, przy czym przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty, od której zależą uprawnienia do tego dodatku, nie uwzględnia się dodatków rodzinnych i dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.
§  6. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do emerytur i rent określonych w przepisach:
1) ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341),
2) ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436),
3) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych, przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 8 i z 1972 r. Nr 27, poz. 191),
4) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10),
5) ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin (Dz. U. Nr 27, poz. 255).
§  7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz. U. Nr 3, poz. 17).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1974 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020