Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U.69.20.149
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1969 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Do zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zwanej dalej "Komisją", należy:
1) opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych narodowych planów gospodarczych, określających podstawowe zadania gospodarcze i główne środki polityki społeczno-gospodarczej, oraz przedstawianie Radzie Ministrów tych projektów i - w razie uzasadnionej potrzeby - projektów zmian tych planów,
2) prowadzenie studiów nad długofalowym społeczno-gospodarczym rozwojem kraju, opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów projektów perspektywicznych planów rozwoju gospodarki narodowej,
3) prowadzenie prac nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju w ramach perspektywicznych planów rozwoju gospodarki narodowej,
4) opracowywanie koncepcji i programu udziału Polski w międzynarodowym podziale pracy oraz koordynowanie:
a) projektów perspektywicznych planów rozwoju gospodarki narodowej i wieloletnich narodowych planów gospodarczych w ustalonych zakresach,
b) wspólnie z Komitetem Nauki i Techniki projektów prac badawczych, których koncepcje przygotowuje ten Komitet,
c) programów współpracy gospodarczej,
d) innych przedsięwzięć w zakresie integracji gospodarczej

z planami krajów uczestniczących w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz innych krajów w trybie dwustronnym i wielostronnym ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji, kooperacji i współpracy naukowo-technicznej,

5) 2 (uchylony),
6) 3 (uchylony),
7) 4 (uchylony),
8) inicjowanie opracowywania programów rozwoju dla wybranych branż i jednostek gospodarczych, mających szczególnie duże znaczenie dla rozwoju gospodarki i postępu techniczno-ekonomicznego, oraz w porozumieniu z Komitetem Nauki i Techniki ocena tych programów,
9) opieranie projektów wieloletnich i rocznych narodowych planów gospodarczych na osiągnięciach nauki i techniki i uwzględnianie w tych planach projektów planów rozwoju nauki i techniki opracowywanych przez Komitet Nauki i Techniki, a także ustalanie w uzgodnieniu z Komitetem Nauki i Techniki opracowywanych przez niego projektów preferowanych kierunków badań naukowych i rozwoju technicznego w korelacji z założeniami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i narodowych planów gospodarczych,
10) organizowanie procesu planowania i prognozowania gospodarczego oraz kierowanie całokształtem prac planistycznych w kraju, a w szczególności opracowywanie metodyki planowania i prognozowania, ustalanie zasad i trybu planowania, opracowywanie wzorcowych metod analiz ekonomicznych, studiów programowych, bilansowania, programowania i planowania w ramach organizacji gospodarczych, prowadzenie działalności instruktażowej w dziedzinie analiz ekonomicznych, prognozowania, programowania i planowania,
11) doskonalenie metodologii bilansowania wieloletnich i rocznych narodowych planów gospodarczych we wszystkich podstawowych przekrojach i dziedzinach gospodarki przy założeniu, że całość prac planistycznych powinna opierać się na kompleksowym bilansowaniu zadań i możliwości materiałowych, kadrowych, finansowych i technicznych kraju,
12) opracowywanie zasad i metod projektowania inwestycji oraz zatwierdzania projektów i przedstawianie ich Radzie Ministrów,
13) kierowanie całokształtem prac w zakresie opracowywania planów regionalnych, a w szczególności określanie zasad, metod i trybu opracowywania ogólnych i szczegółowych planów regionalnych,
14) opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów wytycznych w zakresie polityki lokalizacji inwestycji oraz ustalanie, na podstawie zatwierdzonych wytycznych, lokalizacji ogólnej niektórych obiektów inwestycyjnych,
15) koordynowanie działalności prezydiów wojewódzkich rad narodowych (WRN) w dziedzinie prac planistycznych i udzielanie im w tych sprawach wiążących wytycznych oraz wykonywanie, w ramach określonych przez Radę Ministrów, uprawnień organu naczelnego w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego prezydiów rad narodowych,
16) prowadzenie stałej analizy realizacji planów gospodarczych i kształtowania się sytuacji gospodarczej kraju oraz opracowywanie okresowych prognoz dotyczących przewidywanego kształtowania się sytuacji gospodarczej kraju; przedstawianie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań w wymienionym zakresie wraz z propozycjami co do środków polityki gospodarczej zmierzającej do zapewnienia równowagi ekonomicznej i zapewnienia pełnego wykonania planów,
17) opiniowanie projektu budżetu Państwa oraz projektów aktów normatywnych dotyczących:

- reform cen,

- kursów walut i innych podstawowych instrumentów wpływających na rozwój handlu zagranicznego i poprawę jego struktury,

- rocznych i wieloletnich programów regulacji płac,

- głównych zasad systemu finansowego w gospodarce narodowej,

18) współudział w opiniowaniu projektów eksperymentów gospodarczych,
19) prowadzenie działalności o charakterze analitycznym, koordynacyjnym i normatywnym w dziedzinie obrotu środkami produkcji, gospodarki materiałowej oraz poprawy gospodarowania materiałami,
20) prowadzenie i koordynacja prac naukowo-badawczych w dziedzinie planowania i programowania rozwoju gospodarki narodowej, obrotu środkami produkcji i gospodarki materiałowej,
21) opiniowanie programu badań statystycznych i zgłaszanie postulatów do planu opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z punktu widzenia dostosowania ich do potrzeb planowania i analiz ekonomicznych,
22) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych lub zleconych przez Radę Ministrów.
§  2.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji,
2) pierwszy zastępca i zastępcy Przewodniczącego Komisji

oraz

3) członkowie Komisji powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Komisji i jego zastępcy tworzą Prezydium Komisji.
§  3. W sprawach należących do zakresu działania Komisji w wykonaniu uchwał Komisji lub jej Prezydium rozporządzenia, zarządzenia i instrukcje wydaje Przewodniczący Komisji.
§  4.
1. Przeprowadzanie prac i badań oraz przygotowywanie spraw, o których mowa w § 1, należy do zadań komórek organizacyjnych Komisji, określonych w statucie organizacyjnym Komisji. Statut Komisji ustala Rada Ministrów.
2. Pracami komórek organizacyjnych Komisji kieruje Przewodniczący Komisji oraz w ustalonym przez niego zakresie zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji określa szczegółowy zakres prac poszczególnych komórek organizacyjnych Komisji.
§  5.
1. Ministrowie, prezydia wojewódzkich rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są współpracować z Komisją Planowania w całym procesie sporządzania planów gospodarczych, w szczególności przez:
1) opracowywanie i składanie projektów planów w zakresie i ujęciu określonym w instrukcjach planistycznych, przy czym projekty planów powinny obejmować całokształt działalności resortów i rad narodowych oraz w określonym zakresie działalność niektórych ważnych i rozwojowych branż,
2) składanie opracowań, informacji i wyjaśnień oraz analiz efektywności zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych, niezbędnych dla oceny przedkładanych projektów planów oraz w innych sprawach należących do zakresu działania Komisji.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) o ministrach - rozumie się przez to również kierowników urzędów centralnych i przewodniczących komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej,
2) o prezydiach wojewódzkich rad narodowych - rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171 i z 1964 r. Nr 18, poz. 104).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 1970 r. (Dz.U.70.14.123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1970 r.
2 § 1 pkt 5 uchylony przez § 12 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą (Dz.U.71.19.183) z dniem 10 sierpnia 1971 r.
3 § 1 pkt 6 uchylony przez § 12 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą (Dz.U.71.19.183) z dniem 10 sierpnia 1971 r.
4 § 1 pkt 7 uchylony przez § 12 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą (Dz.U.71.19.183) z dniem 10 sierpnia 1971 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020