Podstawa wymiaru rent i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.

Dz.U.69.10.76
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 5 kwietnia 1969 r.
w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego właścicieli taksówek (Dz. U. Nr 9, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego właścicieli taksówek (Dz. U. Nr 9, poz. 66) podstawę wymiaru rent oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne za te osoby stanowią miesięcznie następujące kwoty:
Dla trudniących się zarobkowo przewozem własnymi samochodowymi taksówkami osobowymi i bagażowymi lub ciężarowymi pojazdami samochodowymi Podstawa wymiaru rent w zł Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w zł
w gromadach oraz w osiedlach i miastach do 50 tys. mieszkańców 2.000 200
w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców do 200 tys. mieszkańców 2.400 240
w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców do 400 tys. mieszkańców 2.700 270
w miastach powyżej 400 tys. mieszkańców 3.100 310
§  2.
1. Dla obliczenia renty starczej i renty inwalidzkiej przyjmuje się odpowiednią kwotę podstawy wymiaru renty określoną w § 1, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat ubezpieczenia nie uległa ona zmianie ze względu na zmianę miejsca wykonywania przewozów.
2. Jeżeli w okresie ostatnich 5 lat ubezpieczenia kwota podstawy wymiaru renty uległa zmianom ze względu na zmianę miejscowości wykonywania przewozów, za podstawę wymiaru renty przyjmuje się przeciętną miesięczną jej kwotę obliczoną z tego okresu.
3. Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 5 lat i w tym okresie nastąpiła zmiana kwoty podstawy wymiaru renty, dla obliczenia renty przyjmuje się przeciętną kwotę miesięczną z faktycznego okresu ubezpieczenia.
§  3. Dla obliczenia renty rodzinnej przyjmuje się:
1) w razie śmierci ubezpieczonego - kwotę określoną w § 2,
2) w razie śmierci rencisty - kwotę, która stanowiła podstawę wymiaru jego renty.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1969 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.10.76

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Podstawa wymiaru rent i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.
Data aktu: 05/04/1969
Data ogłoszenia: 23/04/1969
Data wejścia w życie: 01/07/1969