Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U.66.16.100
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1966 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz w związku z § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny (Dz. U. z 1960 r. Nr 1, poz. 3 i z 1963 r. Nr 34, poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

§§ 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Wyroby użytkowe ze złota, nabyte w drodze skupu przez jednostki wymienione w § 3, podlegają odprzedaży Mennicy Państwowej, która, po wyłączeniu wyrobów o wartości historycznej, dokonuje przetopu pozostałych wyrobów. Złoto z przetopu, po uzyskaniu cechy urzędu probierczego, jak również wyroby o wartości historycznej Mennica Państwowa odprzedaje Narodowemu Bankowi Polskiemu.

2. Kwalifikowanie wyrobów użytkowych ze złota do przetopienia oraz czynności przetopu powinny być dokonywane komisyjnie.

§ 9. 1. Narodowy Bank Polski zaopatruje w złoto Mennicę Państwową w ilości przewidzianej w narodowym planie gospodarczym.

2. Ze złota otrzymanego z Narodowego Banku Polskiego Mennica Państwowa zaopatruje w złoto:

1) państwowe przedsiębiorstwa przemysłu i handlu jubilerskiego - w ilości ustalonej w narodowym planie gospodarczym,

2) inne jednostki uprawnione do przerobu wyrobów użytkowych ze złota - w ilościach określonych przez Ministra Finansów.

§ 10. Przewidziane w rozporządzeniu transakcje złotem i platyną mogą być dokonywane tylko po cenach ustalonych przez Państwową Komisję Cen."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020