Przekształcenie Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.

Dz.U.64.35.230
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1964 r.
w sprawie przekształcenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.
Na podstawie art. 141 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Białymstoku otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku.
2. 1 Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy.
§  2. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Bydgoszczy prowadzą nauczanie w trybie studiów dziennych i studiów dla pracujących (wieczorowych i zaocznych).
§  3.
1. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Bydgoszczy wydają absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie studiów na odpowiednim wydziale i nadanie zawodowego tytułu inżyniera.
2. Bliższe określenie zawodowego tytułu inżyniera, w zależności od kierunku ukończonych studiów, ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§  4. Studenci Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy stają się studentami odpowiednich Wyższych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1964 r.
1 Z dniem 1 października 1974 r. Wyższą Szkołę Inżynierską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przekształca się w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwaną dalej "Akademią". Do Akademii włącza się Filię Akademii Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Dz.U.74.30.178).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020