Ustalenie wykazów chorób zakaźnych.

Dz.U.63.58.314
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1963 r.
w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. nr 50, poz. 279) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. Przymusową hospitalizację stosuje się do osób podejrzanych oraz chorych na następujące choroby zakaźne:
1) biegunkę noworodków oraz cięższe postacie zapalenia żołądkowo-jelitowe i zapalenie jelita grubego u dzieci w wieku od 4 tygodni do 2 lat,
2) błonicę,
3) cholerę,
4) dur brzuszny,
5) dury rzekome,
6) dur plamisty,
7) dżumę,
8) gorączkę powrotną,
9) nagminne zapalenie mózgu, wiosenno-letnie kleszczowe zapalenie mózgu i inne postacie zapalenia mózgu,
10) nosaciznę,
11) nagminne porażenie dziecięce,
12) ospę naturalną,
13) papuzią chorobę i inne ornitozy,
14) tężec,
15) wąglik,
16) wściekliznę,
17) zakaźne zapalenie wątroby na tle wirusowym nagminne i wszczepione,
18) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne i wirusowe,
19) zimnicę pierwotną i nawrotową,
20) żółtaczkę zakaźną krętkową i inne zakażenia krętkowe,
21) zatrucie pokarmowe jadem kiełbasianym.
§  3. 2
1. Przymusowe leczenie ambulatoryjne stosuje się do osób chorych na następujące choroby zakaźne:
1) brucelozę,
2) czerwonkę bakteryjną i pełzakowice, w postaci ostrej lub przewlekłej,
3) grzybicę woszczynową strzygącą i drobnozarodnikową,
4) jaglicę,
5) płonicę,
6) świerzb,
7) tasiemczyce i inne choroby wywoływane przez larwy tasiemców,
8) tularemię,
9) twardziel,
10) 3 zespół nabytego upośledzenia odporności.
2. W razie gdy wymagają tego względy epidemiologiczne lub kliniczne, właściwy terenowy lub portowy inspektor sanitarny może nakazać przymusową hospitalizację osoby chorej na chorobę określoną w ust. 1.
§  4.
1. Przymusową izolację w specjalnym zakładzie do tego przeznaczonym stosuje się do osób podejrzanych o choroby określone w § 2 do czasu ustalenia rozpoznania.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób podejrzanych o zakażenie dżumą, cholerą lub ospą naturalną.
3. Okres przymusowej izolacji wynosi, licząc od ostatniej styczności osoby podejrzanej o zakażenie z zarazkami wywołującymi:
1) dżumę - 6 dni,
2) cholerę - 5 dni,
3) ospę naturalną - 14 dni.
4. W przypadkach, gdy wymagają tego ważne względy epidemiologiczne, Główny Inspektor Sanitarny może przedłużyć czas izolacji określony w ust. 3.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych (Dz.U.01.60.620) z dniem 28 czerwca 2001 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1977 r. (Dz.U.77.30.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 1977 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 1986 r. (Dz.U.86.40.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 1986 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020