Nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 1963 r.
w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz 31 ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do instytutów naukowo-badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60), zwanych dalej "instytutami".
§  2.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego może być nadany pracownikowi naukowemu instytutu, posiadającemu stopień naukowy lub tytuł naukowy docenta, który:
1)
jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w instytucie jako głównym miejscu pracy na jednym ze stanowisk przewidzianych dla samodzielnych pracowników naukowych,
2)
osiągnął poważne wyniki w zakresie badań naukowych.
§  3.
Tytuł naukowy profesora zwyczajnego może być nadany samodzielnemu pracownikowi naukowemu instytutu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w instytucie jako głównym miejscu pracy, posiadającemu tytuł profesora nadzwyczajnego, który wydatnie powiększył swój dorobek naukowy i uzyskał dalsze poważne wyniki w pracy naukowej.
§  4.
1.
Na wniosek dyrektora instytutu lub z własnej inicjatywy rada naukowa instytutu podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora pracownikowi naukowemu instytutu i wyznacza trzech członków rady, powołanych do zebrania i rozpatrzenia opinii o dorobku naukowym i wynikach pracy naukowej pracownika oraz do opracowania dla rady naukowej wniosku w tej sprawie.
2.
Na podstawie uchwały rady naukowej instytutu, o której mowa w ust. 1, przewodniczący rady zwraca się do osób będących samodzielnymi pracownikami nauki lub naukowo-badawczymi tej samej lub pokrewnej specjalności o udzielenie opinii. Ponadto o opinię można zwracać się do właściwych instytutów naukowo-badawczych i innych placówek, a także do wybitnych praktyków odpowiedniej specjalności.
3.
Rada naukowa instytutu rozpatruje wnioski członków rady powołanych do zebrania i rozpatrzenia opinii i podejmuje w tej sprawie uchwałę.
§  5.
Dyrektor instytutu na podstawie uchwały rady naukowej występuje do ministra, którego nadzorowi instytut podlega, w sprawie nadania tytułu profesora pracownikowi naukowemu instytutu, dołączając do wniosku odpis uchwały rady naukowej wraz z aktami i dokumentami.
§  6.
1.
Właściwy minister, przed zgłoszeniem Prezesowi Rady Ministrów wniosku o nadanie tytułu profesora pracownikowi naukowemu, zatrudnionemu w podległym mu instytucie, kieruje sprawę do Komisji Kwalifikacyjnej, określonej w art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych, w celu wydania opinii.
2.
Komisja Kwalifikacyjna wydaje opinię opierając się na wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie ustalonym w jej regulaminie.
§  7.
Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej właściwy minister opracowuje szczegółowo umotywowany wniosek w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego oraz przedstawia go Prezesowi Rady Ministrów, dołączając akta sprawy łącznie z uchwałą rady naukowej instytutu i opinią Komisji Kwalifikacyjnej.
§  8.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio również w razie składania wniosków o nadanie tytułu profesora osobom, które nie posiadają stopnia naukowego lub tytułu naukowego docenta, a uzyskali szczególnie doniosłe osiągnięcia naukowe lub w pracy badawczej.
§  9.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom oraz Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1963.5.31

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.
Data aktu: 05/02/1963
Data ogłoszenia: 15/02/1963
Data wejścia w życie: 15/02/1963