Nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 1963 r.
w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz 31 ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do instytutów naukowo-badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60), zwanych dalej "instytutami".
§  2.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego może być nadany pracownikowi naukowemu instytutu, posiadającemu stopień naukowy lub tytuł naukowy docenta, który:
1)
jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w instytucie jako głównym miejscu pracy na jednym ze stanowisk przewidzianych dla samodzielnych pracowników naukowych,
2)
osiągnął poważne wyniki w zakresie badań naukowych.
§  3.
Tytuł naukowy profesora zwyczajnego może być nadany samodzielnemu pracownikowi naukowemu instytutu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w instytucie jako głównym miejscu pracy, posiadającemu tytuł profesora nadzwyczajnego, który wydatnie powiększył swój dorobek naukowy i uzyskał dalsze poważne wyniki w pracy naukowej.
§  4.
1.
Na wniosek dyrektora instytutu lub z własnej inicjatywy rada naukowa instytutu podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora pracownikowi naukowemu instytutu i wyznacza trzech członków rady, powołanych do zebrania i rozpatrzenia opinii o dorobku naukowym i wynikach pracy naukowej pracownika oraz do opracowania dla rady naukowej wniosku w tej sprawie.
2.
Na podstawie uchwały rady naukowej instytutu, o której mowa w ust. 1, przewodniczący rady zwraca się do osób będących samodzielnymi pracownikami nauki lub naukowo-badawczymi tej samej lub pokrewnej specjalności o udzielenie opinii. Ponadto o opinię można zwracać się do właściwych instytutów naukowo-badawczych i innych placówek, a także do wybitnych praktyków odpowiedniej specjalności.
3.
Rada naukowa instytutu rozpatruje wnioski członków rady powołanych do zebrania i rozpatrzenia opinii i podejmuje w tej sprawie uchwałę.
§  5.
Dyrektor instytutu na podstawie uchwały rady naukowej występuje do ministra, którego nadzorowi instytut podlega, w sprawie nadania tytułu profesora pracownikowi naukowemu instytutu, dołączając do wniosku odpis uchwały rady naukowej wraz z aktami i dokumentami.
§  6.
1.
Właściwy minister, przed zgłoszeniem Prezesowi Rady Ministrów wniosku o nadanie tytułu profesora pracownikowi naukowemu, zatrudnionemu w podległym mu instytucie, kieruje sprawę do Komisji Kwalifikacyjnej, określonej w art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych, w celu wydania opinii.
2.
Komisja Kwalifikacyjna wydaje opinię opierając się na wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie ustalonym w jej regulaminie.
§  7.
Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej właściwy minister opracowuje szczegółowo umotywowany wniosek w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego oraz przedstawia go Prezesowi Rady Ministrów, dołączając akta sprawy łącznie z uchwałą rady naukowej instytutu i opinią Komisji Kwalifikacyjnej.
§  8.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio również w razie składania wniosków o nadanie tytułu profesora osobom, które nie posiadają stopnia naukowego lub tytułu naukowego docenta, a uzyskali szczególnie doniosłe osiągnięcia naukowe lub w pracy badawczej.
§  9.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom oraz Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.

Krzysztof Koślicki 07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1963.5.31

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.
Data aktu: 05/02/1963
Data ogłoszenia: 15/02/1963
Data wejścia w życie: 15/02/1963