Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dz.U.62.43.206
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 lipca 1962 r.
w sprawie ubezpieczenia członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązkowi ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pełnienia służby pożarniczej, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, podlegają:
1) członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2) członkowie ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych zorganizowanych w miejscowościach i zakładach pracy,
3) słuchacze szkół, ośrodków i kursów pożarniczych nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu przynależności do Korpusu Technicznego Pożarnictwa lub straży pożarnej.
§  2.
1. W stowarzyszeniach ochotniczej straży pożarnej obowiązkowi ubezpieczenia podlegają czynni członkowie straży w rozumieniu przepisów statutu tych straży.
2. W strażach pożarnych, przy których są zorganizowane oddziały młodzieżowe, harcerskie, przeciwpożarowe drużyny obrony przeciwlotniczej lub inne zespoły powoływane do zadań określonych statutami (regulaminami) organizacyjnymi tych straży, obowiązkowi ubezpieczenia podlegają również członkowie tych sekcji, drużyn i zespołów.
§  3. Do zgłoszenia ubezpieczenia i zapłaty składki ubezpieczeniowej we właściwej terenowo placówce Państwowego Zakładu Ubezpieczeń są obowiązane:
1) Komenda Główna Straży Pożarnych i komendy szkół pożarniczych w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2) urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członków straży pożarnych,
3) właściwe organy prezydiów:
a) wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych w odniesieniu do członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnionych w wojewódzkich, powiatowych i miejskich komendach straży pożarnych oraz w zawodowych strażach pożarnych podległych prezydiom powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych,
b) powiatowych rad narodowych w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych w gromadach, osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów miejskich,
c) miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty miejskie w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych istniejących na terenie tych miast,
4) komendy szkół, ośrodków i kursów pożarniczych w odniesieniu do słuchaczy, o których mowa w § 1 pkt 3.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020