Ratyfikacja przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowanie przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

Dz.U.62.4.17
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 14 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej Konwencji przez Kostarykę dnia 2 czerwca 1960 r. i przez Sierra Leone dnia 15 czerwca 1961 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy zostały zarejestrowane następujące deklaracje Rządu Wielkiej Brytanii:

dnia 8 marca 1960 r. deklaracja stwierdzająca stosowanie postanowień powyższej Konwencji do Zanzibaru z następującymi zmianami:

Artykuł 2.

Związek zawodowy może być utworzony lub mogą do niego przystąpić jedynie osoby aktualnie zatrudnione w przemyśle lub zawodzie, z którym dany związek jest bezpośrednio związany.

Artykuł 3.

Związek zawodowy, którego członkowie są zatrudnieni w więcej niż jednym zawodzie, jest obowiązany podjąć właściwe środki dla ochrony i popierania odpowiednich interesów zawodowych.

Wymagane jest, aby wszyscy funkcjonariusze związku zawodowego, z wyjątkiem sekretarza, byli aktualnie zatrudnieni w przemyśle, z którym dany związek jest bezpośrednio związany, z tym że wymaganie to może być swobodnie zmienione przez władzę publiczną; żadna osoba nie może pełnić funkcji w więcej niż jednym związku zawodowym.

Wszystkie decyzje w sprawie wyboru funkcjonariuszy, zmiany przepisów, strajków i lokautów, federacji albo łączenia się, przyłączania się lub rozwiązywania się będą podejmowane w głosowaniu tajnym.

Nie może być członkiem związku zawodowego z prawem głosowania osoba nie zatrudniona lub nie zamieszkała na danym terytorium, a także osoba, która zalega z płaceniem składek przez okres czasu dłuższy, niż jest przewidziany w przepisach związku zawodowego.

Fundusze związków zawodowych mogą być wydatkowane jedynie na cele wymienione w ustawodawstwie wewnętrznym lub na cele zaaprobowane przez władzę publiczną.

Artykuł 5.

Związki zawodowe mogą łączyć się wzajemnie lub przyłączać się do innych związków tylko wtedy, kiedy są one zarejestrowane na danym terytorium;

dnia 21 czerwca 1960 r. deklaracja stwierdzająca stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji do Federacji Indii Zachodnich w odniesieniu do Jamajki

oraz deklaracja Rządu Danii zarejestrowana dnia 28 listopada 1960 r. stwierdzająca stosowanie bez zmian postanowień powyższej Konwencji do Wysp Owczych.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1962.4.17

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowanie przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Data aktu: 19/12/1961
Data ogłoszenia: 22/01/1962
Data wejścia w życie: 22/01/1962