Normy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.56.52.231
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. 1
Na podstawie art. 10 pkt 1 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w okresie 1961-1965 roku stosuje się w wysokości nie zmienionej normy obowiązkowych dostaw określone w tabeli norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280 i z 1956 r. Nr 52, poz. 230).
§  2. 3 W nowoutworzonych powiatach stosowane będą przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w okresie 1961-1965 roku normy dostaw (§ 1), które obowiązywały dane gospodarstwo w roku 1960.
§  3. Minister Skupu może na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej wprowadzić zmiany w normach obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w powiatach, w których w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju wystąpią między poszczególnymi gromadami różnice w wysokości norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1960 r. (Dz.U.60.55.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.

3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1957 r. (Dz.U.57.62.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1959 r. (Dz.U.60.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1960 r. (Dz.U.60.55.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1961 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020