Zm.: prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.56.41.189
USTAWA
z dnia 11 września 1956 r.
o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego.
Art.  1.

W dekrecie z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy "za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia";
2) w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Równocześnie z dokonywaniem wpisów w księgach stanu cywilnego sporządza się odpis każdego wpisu. Odpisy przesyła się do organów, które określi Minister Spraw Wewnętrznych.";

3) na początku art. 21 dodaje się następujący ust. 1, zmieniając odpowiednio numerację następnych ustępów:

"1. W razie całkowitej lub częściowej utraty księgi stanu cywilnego organ nadzoru zarządza sporządzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 11 ust. 4, uwierzytelnionego odpisu księgi.";

4) w art. 21 ust. 2 dodaje się po wyrazach "księgi stanu cywilnego" wyrazy "i odpisów (art. 11 ust. 4).";
5) w art. 22 ust. 2 skreśla się wyraz "powiatowej";
6) w art. 25 wierszu pierwszym po wyrazie "stanowią" dodaje się wyraz "wyłączny";
7) w art. 40 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku przysposobienia przez osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, z tym, że jako imię drugiego z rodziców wymienia się imię wskazane przez przysposabiającego, a jako nazwisko drugiego z rodziców wymienia się nazwisko przysposabiającego.";

8) art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpis zupełny i odpis skrócony oraz wyciąg z aktu stanu cywilnego wydaje się na żądanie organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. W uzasadnionych przypadkach można wydać odpis skrócony oraz wyciąg z aktu stanu cywilnego również na żądanie innych osób; wydanie na żądanie tych osób odpisu zupełnego wymaga zezwolenia organu nadzoru.";

9) na końcu art. 77 dodaje się wyrazy "i instytucji naukowych";
10) art. 81 otrzymuje brzmienie:

"Art. 81. Jeżeli przysposobienie zostało dokonane przed wejściem w życie niniejszej ustawy i nie stanowiło podstawy do wymieniania w wypisach aktów stanu cywilnego przysposabiających jako rodziców, przysposabiający może złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego wniosek o zastosowanie przepisów art. 40; wniosek dotyczący przysposobionego, który ukończył lat 18, wymaga jego zgody."

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów prawnych, ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020