Zmiana przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.56.25.117
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 czerwca 1956 r.
w sprawie zmiany przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 30, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1953 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych (Dz. U. Nr 40, poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Wysokość wynagrodzenia adwokata za czynności zawodowe nie przewidziane w rozporządzeniu określa kierownik zespołu adwokackiego, stosując zasady wskazane w § 1 ust. 1; wysokość wynagrodzenia adwokata wykonującego zawód poza zespołem określa w tym przypadku dziekan rady adwokackiej.";

2) w § 2 skreśla się zdanie drugie;
3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. W uzasadnionych przypadkach na umotywowany pisemny wniosek zainteresowanego adwokata kierownik zespołu adwokackiego może podwyższyć wynagrodzenie ponad normę wskazaną w § 2 lub w § 3; na wniosek adwokata wykonującego zawód poza zespołem o takiej podwyżce decyduje dziekan rady adwokackiej.

2. W uzasadnionych przypadkach sąd może nie zaliczyć podwyżki wynagrodzenia ponad normę wskazaną w § 2 lub w § 3 do kosztów procesu zasądzonych od strony przeciwnej.";

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Zespoły adwokackie mogą pobierać od klientów tytułem zwrotu ogólnych kosztów własnych ryczałt w wysokości ustalonej przez wojewódzką radę adwokacką, lecz nie wyższej niż 20% ustalonego wynagrodzenia.";

5) § 24 skreśla się.
§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do spraw będących w toku w dniu jego wejścia w życie.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020