Uposażenie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.

Dz.U.56.13.64
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 1956 r.
w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.
Na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 260) oraz art. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 16, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników Ministerstwa Kolei objętych dekretem z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 260).
2. Rozporządzenie nie dotyczy pracowników Ministerstwa Kolei wynagradzanych na podstawie uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412).
§  2. Ustala się dla poszczególnych grup następujące kwoty uposażenia zasadniczego:
grupa uposażenia miesięcznie zł
1 2.200
2 1.830
3 1.530
4 1.270
5 1.050
6 900
7 800
8 730
9 680
10 630
11 590
12 550
§  3. Pracownikom wymienionym w § 1 ust. 1 nie przysługuje dodatek lokalny (stołeczny).
§  4.
1. Prezes Państwowej Komisji Etatów na wniosek Ministra Kolei dostosuje "Tabelę stanowisk w Ministerstwie Kolei", stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników Ministerstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 261), do zasad zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92).
2. Prezes Państwowej Komisji Etatów na wniosek Ministra Kolei dostosuje tabele uprawnień do dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Ministerstwa Kolei, ustalone w §§ 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 262 z późniejszymi zmianami) do zasad przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 94).
§  5. Pracownicy Ministerstwa Kolei, wykonujący czynności analogiczne jak robotnicy innych ministerstw i urzędów centralnych, otrzymujący wynagrodzenie ryczałtowe, są wynagradzani według zasad określonych w przepisach regulujących ryczałtowe wynagrodzenie pracowników państwowych zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.
§  6. Pracownik zaszeregowany do grupy wyższej niż najwyższa przewidziana dla zajmowanego stanowiska, zgodnie z przepisem § 4 ust. 1, zachowuje na czas zajmowania dotychczasowego stanowiska dotychczasową grupę uposażenia z kwotą uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w § 2 oraz dodatek funkcyjny (służbowy) w dotychczasowej wysokości.
§  7. Pracownicy zatrudnieni w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Kolei na stanowiskach, których wykaz ustali Minister Kolei w porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów, otrzymują dodatek za znajomość języków obcych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Ministerstwa Finansów.
§  8. Tracą moc uchwały: nr 47 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego pracowników Ministerstwa Kolei (Monitor Polski Nr A-4, poz. 39) i nr 357 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie ryczałtu premiowego dla pracowników Ministerstwa Kolei (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-56, poz. 735 i z 1953 r Nr A-4, poz. 38).
§  9. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kolei, Ministrowi Finansów oraz Prezesowi Państwowej Komisji Etatów.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020