Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dz.U.55.9.60
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1955 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych oraz niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 31, poz. 285 i z 1955 r. Nr 9, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155 i z 1952 r. Nr 28, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule po wyrazie "przemysłowych" zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz niektórych pojazdów mechanicznych.";
2) w § 2 po wyrazie "techniczne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy samochodowe.";
3) w § 5 ust. 1 po wyrazie "zarejestrowanych" dodaje się "(zaewidencjonowanych)";
4) w § 8 ust. 1 dodaje się zdanie:

"Co do autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych obowiązek, o którym wyżej mowa, odnosi się do osoby wskazanej w orzeczeniu, jak również do innej osoby, która uzyskała posiadanie (dzierżenie) autobusu, samochodu ciężarowego, ciągnika lub przyczepy samochodowej, a nie dopełnia warunków przewidzianych w przepisach o ewidencji pojazdów mechanicznych.";

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Od orzeczenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej o wykupie służy stronom w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia odwołanie:

1) do Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, jeśli wykup dotyczy maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych,

2) do Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego, jeżeli wykup dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które wydało orzeczenie.

2. Orzeczenie ministra jest ostateczne."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszystkim ministrom.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.9.60

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Data aktu: 18/02/1955
Data ogłoszenia: 28/02/1955
Data wejścia w życie: 28/02/1955