Właściwość organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami.

Dz.U.55.9.55
DEKRET
z dnia 18 lutego 1955 r.
o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami.
Art.  1.
1. Prezydium rady narodowej gromady, osiedla i miasta jest na swoim terenie władzą kwaterunkową właściwą w sprawach przewidzianych przez przepisy o publicznej gospodarce lokalami.
2. W miejscowościach, w których nie została wprowadzona publiczna gospodarka lokalami, właściwa jest powiatowa komisja lokalowa do udzielania przewidzianych obowiązującymi przepisami zezwoleń na przydzielanie wolnych lokali lub na usuwanie osób z lokali. Powiatowa komisja lokalowa wydaje decyzje w tych sprawach po zasięgnięciu opinii prezydium właściwej rady narodowej gromady, osiedla lub miasta.
Art.  2.
1. Odwołanie od decyzji władzy kwaterunkowej gromady, osiedla i miasta nie stanowiącego powiatu rozstrzyga powiatowa komisja lokalowa.
2. Odwołanie od decyzji władzy kwaterunkowej miasta stanowiącego powiat rozstrzyga miejska komisja lokalowa.
3. Odwołania od decyzji władz kwaterunkowych m. st. Warszawy i m. Łodzi rozstrzygają miejskie komisje lokalowe dla m. st. Warszawy i m. Łodzi.
4. Odwołanie od decyzji powiatowej komisji lokalowej w sprawach określonych w art. 1 ust. 2 rozstrzyga wojewódzka komisja lokalowa.
Art.  3.

Do zakresu działania powiatowych i miejskich komisji lokalowych należy rozstrzyganie zarzutów i wydawanie decyzji przewidzianych obowiązującymi przepisami w sprawach mieszkań służbowych (pracowniczych) i zakładowych.

Art.  4.

Wojewódzkie komisje lokalowe (wojewódzkie komisje lokalowe dla m. st. Warszawy i m. Łodzi) rozpatrują w trybie nadzoru zażalenia na decyzje powiatowych (miejskich) komisji lokalowych.

Art.  5.
1. Powiatowe, miejskie i wojewódzkie komisje lokalowe działają przy prezydiach właściwych rad narodowych.
2. Skład, sposób powoływania, wewnętrzną organizację oraz tryb postępowania komisji lokalowych określi w drodze rozporządzenia Minister Gospodarki Komunalnej.
Art.  6.
1. Zwierzchni nadzór w zakresie gospodarki lokalami sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej.
2. Prezes Rady Ministrów może na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) zmienić lub uchylić decyzję w sporach o lokal użytkowy pomiędzy urzędami, jednostkami gospodarki uspołecznionej i organizacjami społecznymi.
Art.  7.
1. Znosi się Państwową Komisję Lokalową.
2. Znosi się dotychczasowe wojewódzkie komisje lokalowe i odwoławcze komisje lokalowe.
Art.  8.

Uprawnienia zniesionych wojewódzkich komisji lokalowych (art. 7 ust. 2) w sprawach nie unormowanych niniejszym dekretem przechodzą do właściwości wojewódzkich komisji lokalowych, określonych w tym dekrecie.

Art.  9.

Dekret wchodzi w życie z upływem dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020